αρχική σελίδα
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 4371/06-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70463) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (22/02/2019)
Περίληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων των Κτιρίων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας" (22/02/2019)
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.171 ΠΑΡ.1 Ν.2960/01 (21/02/2019)
Έρευνα Αγοράς Υπ. Αριθμ. 6/2019 για την Προμήθεια Ειδών Κατεψυγμένων Σφολιατοειδών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (21/02/2019)
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.171 ΠΑΡ.1 Ν.2960/01 (15/02/2019)
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ (05/02/2019)
Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά" (cpv33141420-0 χειρουργικά γάντια), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (31/01/2019)
Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας" (31/01/2019)
Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Εκμετάλλευση του Κρεοπωλείου του ΣΠΑ (31/01/2019)
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού δεξαµενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκοµιδής πετρελαϊκών απορριµµάτων, εγκαταστάσεων της ΥΠΑ (31/01/2019)
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας) των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ για το 2019 (31/01/2019)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ "ΛΗΜΝΟΣ" (29/01/2019)
Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Αυτών (29/01/2019)
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 7/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής» (29/01/2019)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.52/18 για την Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ» (29/01/2019)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων της ΥΠΑ (28/01/2019)
Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» (24/01/2019)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.51/18 για την Προμήθεια Ενός (1) Ενιαίου Συστήματος Κατάλυσης Αρρυθμιών και των Αναλωσίμων Υλικών που απαιτούνται για ένα (1) Έτος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251 ΓΝΑ (24/01/2019)
Διαγωνισμός από το Πολεµικό Ναυτικό για την Προµήθεια Οκτακοσίων (800) Οικίσκων προς Κάλυψη Αναγκών ΥΜΕΠΟ (23/01/2019)
Περίληψη της με αριθ. 1/2019 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 – Α3» (CPV: 30197643-5- Φωτοαντιγραφικό χαρτί) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (23/01/2019)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ} (23/01/2019)
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.04/19 (Προμήθεια Συστήματος Ground Vibration Test) (23/01/2019)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) (21/01/2019)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΜ (21/01/2019)
2ος Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια «Μικροϋλικών Ένδυσης» για την Υλοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ-ΠΑ (18/01/2019)
1ος Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Έτος Έναρξης το 2019, για την Προμήθεια «Υφάσματος Σύμμεικτου Παραλλαγής Νο 225 (Σύστασης 50% Βαμβάκι – 50% Πολυεστέρας και Βάρους 225γρ.)», για την Ραφή από το 700 ΣΕ 152.000 Σετ Στολών Ανά Έτος (18/01/2019)
Προκήρυξη Διαγωνισμού για Ανάδειξη προμηθευτή -ων ειδών κυλικείου προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων της ΠΕ της XVI Μ/Κ ΜΠ και των Μονάδων της 50 Μ/Κ ΤΑΞ (18/01/2019)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ (11/01/2019)
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) (11/01/2019)
Προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας – Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, υπό τις προυποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη) (10/01/2019)
Περίληψη διακήρυξης της ΥΠΑ για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019» (10/01/2019)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.02/19 για Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Αγοράς μετά τη Λήξη της Μισθωτικής Περιόδου (10/01/2019)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/Ζ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑ (04/01/2019)
Διακήρυξη για την «Προμήθεια Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF (02/01/2019)
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνερατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) και προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου και καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση πρωτεύοντος ραντάρ επιφανείας (SMR) στο διεθνή αερολιμένα αθηνών (ΔΑΑ) (02/01/2019)
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 10/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" (02/01/2019)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠΑΘΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (30/12/2018)
Διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ. 154/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), για την Παροχή Υπηρεσιών «Εντομοκτονίας-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης», CPV: 90900000-6 (28/12/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (28/12/2018)
Διακήρυξη Α' Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 (28/12/2018)
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/1 (28/12/2018)
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών VHF/UHF (27/12/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΠΑΠΑΣ" (21/12/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 150/2018 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής» CPV: 33141620-2 (21/12/2018)
Α’ Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (21/12/2018)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.51/18 για την προμήθεια "Ενός (1) Ενιαίου Συστήματος Κατάλυσης Αρρυθμιών και των Αναλωσίμων Υλικών που απαιτούνται για ένα (1) Έτος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251 ΓΝΑ" (21/12/2018)
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 152/2018 για τη συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου, CPV: 50421000-2 (21/12/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετή συντήρηση / τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α. (21/12/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. ΔΔ06/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (21/12/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 143/2018, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) (21/12/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ