αρχική σελίδα
Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Προκήρυξη για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Πλατέως, Μελίκης και Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας (19/04/2019)
Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια «Εξοπλισμού οικίσκων» επ΄ ωφελεία Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ) (19/04/2019)
Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)» (19/04/2019)
Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ (19/04/2019)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ "ΛΗΜΝΟΣ" (19/04/2019)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στα Κέντρα Υγείας Σκύδρας και Αλεξάνδρειας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (18/04/2019)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών» (12/04/2019)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ" (12/04/2019)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης No 15/2019, για την ανάγκη στέγασης της έδρας Τοπικής Ομάδας Υγείας Βεροίας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, στο δήμο Βέροιας (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας) (11/04/2019)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 6689/22-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 72290) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (11/04/2019)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ (09/04/2019)
Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 9811/18-03-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 72525) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια «Υπολογιστικού Εξοπλισμού» (09/04/2019)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019" (09/04/2019)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 5126/11-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70595) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 78.000,00€. Η προμήθεια απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (08/04/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων "Εκτέλεση Οδοντοτεχνικών Εργασιών" για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (08/04/2019)
2ος Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια 7.950 Μέτρων Υφάσματος «Μπαραθέα Χειμερινό Β/Π Νο 330 πλ. 1,50», για την Κάλυψη Αναγκών Οπλιτών Σ/Ν, Μαθητών – Εξερχομένων Ανθλγών ΣΣΑΣ, του ΓΕΕΘΑ/ΜΛΣΝ και Στελεχών Κοινών Σωμάτων ΝΟΜ και ΟΕ. (Α.Δ. 07-19) (05/04/2019)
Ενημέρωση για Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019 διακήρυξης, προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (05/04/2019)
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 59/2019 για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας» (05/04/2019)
Περίληψη της με αριθ. 25/2019 Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων, που περιλαμβάνει παιδιατρικό γαστροσκόπιο, παιδιατρικό κολονοσκόπιο, επεξεργαστή εικόνας υψηλής ανάλυσης, πηγή ψυχρού φωτισμού, ιατρικό μόνιτορ, τροχήλατο στήριξης και μεταφοράς καθώς και αντλία πλύσης για την κάλυψη αναγκών της Β Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ (05/04/2019)
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου: Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30 (05/04/2019)
Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Κατεψυγμένων Πουλερικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ» (05/04/2019)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή "Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης", για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε.Μακεδονίας και Θράκης (05/04/2019)
«Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)» (05/04/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων "Εκτέλεση Οδοντοτεχνικών Εργασιών" για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (04/04/2019)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019" (03/04/2019)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (03/04/2019)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την ετήσια προμήθεια χαρτιού καρδιογράφου, για τους φορείς ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (02/04/2019)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (∆.14/19) για την Περιοδική Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ (29/03/2019)
Προκήρυξη που αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (29/03/2019)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια 13τμχ δονητών αμαλγάματος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (27/03/2019)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019 (26/03/2019)
Διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Συστήματος Διαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ (26/03/2019)
Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας έως την 31η Αυγ 19 και με αντικείμενο την μεταφορά τεσσάρων σκαφών ΜΚ-V και υποστηρικτικού με αυτά εξοπλισμού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα (26/03/2019)
Διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας» (26/03/2019)
Προκήρυξη κατασκευής Γραμμής 6 του Μετρό Βουκουρεστίου (Αεροδρόμιο Otopeni - Δήμος Βουκουρεστίου) (26/03/2019)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (∆.10/19) για την Περιοδική Προµήθεια Παγωτών για Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ (26/03/2019)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού, για την υλοποίηση μέρους του προγράμματος ανακατασκευών ΜΣ έτους 2019 (20/03/2019)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια 7.398 τεμ. εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων, CPV:18310000-5), για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών (20/03/2019)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού για την κάλυψη αναγκών σπουδαστών -στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019 (19/03/2019)
Παροχή Υπηρεσιών για την ηλεκτροδότηση και τηλεχειρισμό του NDB του Αερολιμένα Σάμου (19/03/2019)
Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνησης Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ Μ2000/-5 (19/03/2019)
Έρευνα Αγοράς Υπ. Αριθμ. 9/2019 για την Προμήθεια Ειδών Νωπών Ψαριών (Τσιπούρα- Λαβράκι- Γαύρος - Θράψαλο- Μύδια) Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (19/03/2019)
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (19/03/2019)
Ασφάλιση οδικής βοήθειας οχημάτων ΕΚΑΒ (19/03/2019)
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (14/03/2019)
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ + ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ] (14/03/2019)
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού (14/03/2019)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσιών Ανακατασκευής Διασήμων – Παρασήμων, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ (14/03/2019)
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (14/03/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 8/2019 για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών και Τυρί Φέτας με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (14/03/2019)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ