Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Κατασκευής Εμπορικής Αποθήκης

Σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-05-1985, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 27-07-1999 (ΦΕΚ 580/27-07-1999) περί του «Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας», άρθρο 170, παρ. 1, ορίζεται ότι «1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών απαιτείται έγκριση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου».

 

Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω άδειας θα πρέπει:

 

Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο Ημαθίας.

Να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές της υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

 

Να προσκομισθούν:

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 

Προσκομίζεται οπωσδήποτε επεξηγηματικό υπόμνημα όπου περιγράφεται το οικόπεδο (θέση, εμβαδόν), η αποθήκη (επιφάνεια, ύψος, όροφοι, αν είναι μεταλλική ή όχι, ποσοστό κάλυψης γηπέδου, συντελεστής δόμησης). Απολύτως απαραίτητη είναι η αιτιολόγησή της αναγκαιότητας της με περιγραφή των εμπορευμάτων (είδος, μορφή, όγκος, διαστάσεις, τρόπος αποθήκευσης).

 

ΣΧΕΔΙΑ:

2.1 Τοπογραφικό διάγραμμα. (με θεωρημένους όρους δόμησης και ρητή αναφορά ότι απαιτείται έγκριση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ)

2.2 Διάγραμμα κάλυψης.

Τα ανωτέρω δύο σχέδια προσκομίζονται εις διπλούν στην περίπτωση που το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητά από τον ενδιαφερόμενο θεώρησή τους από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. Αν το Πολεοδομικό Γραφείο ζητά θεώρηση και άλλων σχεδίων (π.χ. κάτοψη κτιρίου) προσκομίζονται και αυτά εις διπλούν. Σε περίπτωση που το Πολεοδομικό Γραφείο δεν ζητά θεώρηση σχεδίων, τότε προσκομίζεται ένα Τοπογραφικό και ένα Διάγραμμα κάλυψης.      

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 Για Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ Ισολογισμός τελευταίας χρήσης. Για Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. φορολογικά στοιχεία τελευταίου έτους. Για νεοσύστατες ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ μπορούν να υποβληθούν ισοζύγια.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 

Σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση δεν είναι ιδιοκτήτρια του οικοπέδου προσκομίζεται μισθωτήριο που έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή.

 

ΑΙΤΗΣΗ:

Δίνεται από το Επιμελητήριο Ημαθίας (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ)

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ:

Για την εξέταση της αίτησης καταβάλλεται παράβολο ύψους 250,00€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που θα χορηγηθεί έγκριση, ισχύει για όσο χρόνο λειτουργεί η επιχείρηση και δεν καλύπτει αλλαγή χρήσης, μίσθωσης, μεταβίβαση κτλ.