Ανάρτηση Στοιχείων Μελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροια, 14/10/2021

Διεύθυνση: Κεντρικής 3
Ταχ. Κώδικας: 59132
Τηλέφωνο: 23310 24-734
E-mail: chamimat@otenet.gr

Προς:

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Ανακοίνωση

Σχετικά με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας των μέσων επικοινωνίας των μελών του Επιμελητηρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχ. 1 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ΓΚΠΔ) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας ενός φυσικού προσώπου αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο έμμεσης αναγνώρισης του κατόχου της, επιτρέποντας την επικοινωνία με αυτόν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φέρει ακόμα και στοιχεία του ονόματος του κατόχου ταυτοποιώντας τον άμεσα.

Στο άρθρο 4 στοιχ. 7 του ΓΚΠΔ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία, ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στην προκειμένη περίπτωση το Επιμελητήριο Ημαθίας.

Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ΓΚΠΔ ορίζονται οι Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αρχές της ακρίβειας (εδαφ. δ’), σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας και της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (εδαφ. στ’), σύμφωνα την οποία τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο, που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη, ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή, ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών, ή οργανωτικών μέτρων.

Με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ «η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : (…) α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, (…) στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Σχετικά με την ανάρτηση ειδικότερα των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του Επιμελητηρίου Ημαθίας, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών από το Επιμελητήριο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τον σκοπό επικοινωνίας τρίτων ενδιαφερόμενων με τα μέλη του είναι σύννομη καθώς η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης του Επιμελητηρίου ως δημόσια αρχή κατά την άσκηση των καθηκόντων του και για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία ήτοι της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας που αποτελεί άλλωστε και καταστατικό σκοπό του Επιμελητηρίου (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ).

Με βάση το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ η χρήση των μέσων επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του Επιμελητηρίου στην ιστοσελίδα που τηρεί για την ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ήτοι της προβολής και της δυνατότητας της επικοινωνίας των τρίτων ενδιαφερομένων, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό κίνδυνο και τούτο διασφαλίζεται με την ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών για εμπορικούς σκοπούς προβολής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και απευθυνόμενοι στα μέλη μας σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε την δημοσίευση στον διαδικτυακό χώρο του Επιμελητηρίου των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας σας, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με επιστολή σας ώστε να προβούμε στην αφαίρεσή τους.

DOWNLOADS