Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/22

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/22

σας επισυνάπτουμε το έγγραφο με στοιχεία Φ.831/ΑΔ.8973/Σ.3530 που αφορά στον
Δ.04/22 ανοικτό διαγωνισμό του 201 ΚΕΦΑ.


201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας
Διεύθυνση Οικονομικού (Δ5)
Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού (3)
Επγός(Ο) Δημητρόπουλος Δημοσθένης
τηλ 2105504398
Ανθσγός(Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη
τηλ 2105504397

 

Α5_Αποστολή Προκήρυξης για Δημοσίευση σε Επαγγελματικά-Εμπορικά Επιμελητήρια αυτο