ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υπ’Αριθμ. 17/2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας δημοσίευσε την υπ’αριθμο 17/2022 Διακήρυξη του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια “Αντιδραστηρίων και αναλώσιμων για πηκτικούς παράγοντες αίματος με παραχώρησησ αναλυτή αιμόστασης-πήξης, ως συνοδού εξοπλισμού” για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας.

Σχετικά Αρχεία: