Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21)

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2021

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (321.383,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 14 Δεκ 21 και από ώρα 09.00 έως 12:00 πμ.

Σχετικά Αρχεία: