Αρμοδιότητες

Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια του και η οικονομική πρόοδος της τελευταίας, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

Το Επιμελητήριο ως θεσμοθετημένος γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός Οργανισμός, παρεμβαίνει προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, με τεκμηριωμένες προτάσεις και απόψεις, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί και στα πλαίσια της Τοπικής και Εθνικής Οικονομίας.

Ειδικότερα το Επιμελητήριο δρα στους παρακάτω τομείς:

– Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών.

– Τηρεί Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων και Διακριτικών Τίτλων, καθώς επίσης και τα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων, Αργυροχρυσοχόων, Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και Ασφαλιστικών Συμβούλων.

– Ενεργεί πραγματογνωμοσύνες.

– Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων της περιφέρειάς του.

– Ενημερώνει τα μέλη για ενδιαφέρουσες οικονομικές ειδήσεις, κοινοτικά προγράμματα, εμπορικές εκθέσεις, προσφορές – ζητήσεις προϊόντων κ.λ.π.

– Συμβάλλει στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με τις ξένες χώρες, με τη συμμετοχή του σε οργανωμένες κατά καιρούς εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό.

– Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα για κάθε θέμα που απασχολεί την οικονομική δραστηριότητα του νομού.

– Συμμετέχει σε Αστικές Εταιρίες για τη στήριξη τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

– Συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους του σε επιτροπές για την προώθηση των επιχειρηματικών θέσεων και συνεργάζεται με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Νομαρχίες, Δήμους, κ.λ.π.)