Δαπάνες Προμηθειών 251 ΓΝ Αεροπορίας

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών]

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω
διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι:
Δ. 27/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Δύο
(2) Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών του
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 159820).

2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

3. Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210-
7464102, 7464105, 7464120.