ΔΕ.06/2022: Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).

ΔΕ.06/2022: Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο