Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/22

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/22

Σας κοινοποιείται συνημμένα η Φ.917/ΑΔ.3686/Σ.631/18-4-22/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. με θέμα: «Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/22» καθώς και τα συνημμένα αυτής.