Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 96/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 96/21 Διαγωνισμού)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (80.800 ζευγών) πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ.

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 96/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-ποιήθηκε τη Τετάρτη 22 Δεκ 21.

Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-τοποιηθεί την Δευτέρα 27 Δεκ 21.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρα-καλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-σελίδα www.army.gr.

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr).

Σχετικά Αρχεία: