Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ»

Διαγωνισμός  για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 111.532,26€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 138.300,00€ με ΦΠΑ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.