Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 58954/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΘΟΡ1Ο-ΝΥΦ) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 45320000-6 Εργασίες Μόνωσης)». Διαβάστε ΕΔΩ.