ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 138/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύριγγες)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 138/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύριγγες)»

 

Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύριγγες)», CPV:
33141310-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.