Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών

 Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο,

Σχετικά Αρχεία: