ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κυρίου Άρη Γιαννακίδη, του βουλευτή Καβάλας κυρίου Δημητρίου Παπουτσή και του δημάρχου Καβάλας κυρίου Κωστή Σιμιτσή διεξήχθησαν στην Καβάλα οι εργασίες της συγκέντρωσης – σύσκεψης των επιμελητηρίων απ΄ όλη τη χώρα (Ηλείας, Δράμας, Έβρου, Ευβοίας, Ημαθίας, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης), η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του  επιμελητηρίου Καβάλας, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011.  Συγκεντρώθηκαν τα επιμελητήρια, των οποίων οι εταιρίες μέλη τους μέσω σειράς υπουργικών αποφάσεων έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να ρυθμίσουν υπόλοιπα οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα και να χρηματοδοτηθούν για νέα κεφάλαια κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα.  

Κοινή διαπίστωση όλων των εκπροσώπων των επιμελητηρίων, που συμμετείχαν στην σύσκεψη, υπήρξε η πεποίθηση ότι, εάν δεν αναληφθούν άμεσα όλες οι αναγκαίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, το σύνολο των ως άνω επιχειρήσεων θα βρεθούν αντιμέτωπες με την απόλυτη αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ενώ ένα μεγάλο μέρος από αυτές θα οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο.  Οι απευκταίες προαναφερόμενες εξελίξεις θα προκύψουν διότι :

  • – Είναι αδύνατον, υπό το κάθεστώς της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να αποπληρωθούν δάνεια τακτής λήξης, σημαντικότατου ύψους, που προήλθαν από τη μακροχρόνια ρύθμιση βραχυπρόθεσμων οφειλών, όταν: α) η οικονομία ακολουθεί και θα εξακολουθήσει να ακολουθεί φθίνουσα πορεία με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις την μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την δημιουργία σοβαρότατου ύψους επισφαλειών στην αγορά, β) το χρηματοοικονομικό κόστος ακολουθεί μία εξαιρετικά έντονη ανοδική πορεία και γ) υπάρχει μία συνειδητή άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν με νέα κεφάλαια τις επιχειρήσεις που έχουν εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια: πρώτον διότι θεωρούν τα δάνεια αυτά εξασφαλισμένα και προσπαθούν με την ελάχιστη ρευστότητα που διαθέτουν να διαχειίζονται τους «ανοικτούς» πιστωτικούς κινδύνους και δεύτερον το σύνολο του ενεργητικού των εταιριών αυτών, έχει δεσμευθεί για την διασφάλιση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, κατά συνέπεια δεν απομένει επαρκές για την περαιτέρω χρηματοδότησή τους διασφαλιστικό περιθώριο.
  • – Είναι ιδιαίτερα εύκολο, για τα πιστωτικά ιδρύματα, να επιτύχουν την άντληση άμεσης ρευστότητας μέσω των καταπτώσεων των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • – Η ύπαρξη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην εξυγίανση των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των διατάξεων των νόμων εξυγίανσης, άρθρα 99 και 107 του Ν. 3588/2007, λόγω της απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να συμμετάσχουν στις συμφωνίες πιστωτών των προαναφερόμενων διατάξεων και της στάσης του Ελληνικού Δημοσίου να μην ασκεί τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 3458/2006.
  • – Συζητήθηκαν επίσης θέματα και προβλήματα των επιχειρήσεων όλης της χώρας που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω ΤΕΜΠΜΕ, για την επιμήκυνση και αυτών των υποχρεώσεων.

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων εξελίξεων, αποφασίσθηκε να τεθούν ως άξονες συζήτησης – διεκδίκησης προς την κυβέρνηση:

  • Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη επιμήκυνση της περιόδου χάριτος. Σαν χρόνος αποπληρωμής ζητείται να ορισθεί χρονικό διάστημα τριάντα ετών, εκ των οποίων το ήμισυ να ορισθεί ως περίοδος χάριτος.
  • Η συγκράτηση του χρηματοοικονομικού κόστους και κάθε σχετικής επιβάρυνσης στο επίπεδο του 5%, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011.
  • Η λήψη μέτρων για την διασφάλιση ομαλής πρόσβασης των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο στο πιστωτικό σύστημα.
  • Η αποδέσμευση ενεργητικού των επιχειρήσεων μέσω μίας συνολικής επαναξιολόγησης – αναδιάρθρωσης, των συγκεκριμένων εγγυημένων δανείων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
  • Η μη υπαγωγή στις διατάξεις για την ποινικοποίηση των οφειλετών του Ελληνικού Δημοσίου, των οφειλών που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων.
  • Η ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, στις διαδικασίες των νόμων εξυγίανσης, άρθρα 99 και 107, του Ν. 3588/2007, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37, του Ν. 3458/2006.

Για τη συζήτηση – εξειδίκευση – προώθηση των αξόνων – στόχων ορίσθηκε τετραμελής επιτροπή από τους προέδρους των Επιμελητηρίων, Ηλείας, Καβάλας, Εύβοιας και Κιλκίς.

Οι παρόντες, Περιφερειάρχης, βουλευτής και δήμαρχος, δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια και τα αιτήματα των επιμελητηρίων στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων – δυνατοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ