Προδέσμευση Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Προς ενημέρωση των μελών μας συνημμένα η υπ’ αριθμό 103399 – 27/10/2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ) Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα:

“Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (Ν. 4919/2022).

Γίνεται, περαιτέρω, γνωστό ότι η περιγραφόμενη στην ανωτέρω απόφαση διαδικασία ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, σε αντικατάσταση της βεβαίωσης που εκδίδονταν μέχρι σήμερα από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ΜΟΝΟ την επιθυμητή επωνυμία ή ΔΤ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη του δηλωτικού της εταιρικής μορφής ακρωνυμίου (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κ.λ.π.).

DOWNLOADS

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση του διακριτικού τίτλου μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Νομό Ημαθίας, είναι το Επιμελητήριο Ημαθίας – Τμήμα Μητρώου (τηλ.: 23310 29774).

Πως γίνεται η κατοχύρωση ενός διακριτικού τίτλου;

1. Γίνεται έλεγχος, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2. Προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιεί στην επιχείρηση του τον διακριτικό τίτλο που δηλώνεται, υπογεγραμμένη ενώπιον υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Ημαθίας ή θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

3. Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης του διακριτικού τίτλου από το Τμήμα Μητρώου Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, για κατοχύρωση και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σημείωση: Το Επιμελητήριο Ημαθίας, δεν έχει την αρμοδιότητα για πανελλαδική κατοχύρωση διακριτικού τίτλου και εμπορικού σήματος. Ο έλεγχος γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Η Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του . 2239/94 περί σημάτων (ΦΕΚ 152 Α1994) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Τη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων.
β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

Τι είναι εμπορικό σήμα
Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.
Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – ΟΔΗΓIΕΣ ΚΑΤAΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣHΜΑΤΟΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου
Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας- Τμήμα Α
Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, Γραφείο 224
Πληροφορίες : Τηλ.:210 38 33 338
Fax: 210 38 21 717
Ε-mail:
Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα: www.gge.gr – (εμπορικά σήματα)
Έλεγχος Κοινοτικών σημάτων στις ηλεκτρονικές σελίδες: www.gge.gr ή www.oami.europa.int
Έλεγχος Διεθνών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.wipo.int/

Οδηγίες για την Κατάθεση Ημεδαπών, Αλλοδαπών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 38 παρ. 2 του Ν. 2239/94 Περί σημάτων» (ΦΕΚ Α152/16-9-94), της υπ αριθ. Κ4-10204/12-10-94 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την καταχώρηση σήματος, το π.δ. 353/98 (για τη μετατροπή του κοινοτικού σήματος σε εθνικό), της υπ αριθμ. Κ4-307/2-1-01 Απόφασης της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β31/18-1-01)περί εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων και της υπ αριθμ. Κ4-12383/16-8-04 (ΦΕΚ Β1276/20-8-04) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Ανάπτυξης περί αναπροσαρμογής των τελών για τα σήματα, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 224 Γραφείο – Ωρες: 10:30-13:30) τα κάτωθι:

1. Δήλωση ορισμένου τύπου σε έξι (6) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τα έντυπα δήλωσης διατίθενται στο 224 γραφείο και συμπληρώνονται δακτυλογραφημένα ή στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ.

2. α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει << με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση>> τότε στις ανωτέρω έξι (6) δηλώσεις επικολλά έγχρωμη απεικόνιση , με επιπλέον κατάθεση δέκα (10) έγχρωμων απεικονίσεων και δέκα (10) ασπρόμαυρων.
β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση , τότε στις ανωτέρω έξι (6) δηλώσεις επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση με επιπλέον κατάθεση δέκα (10)ασπρόμαυρων απεικονίσεων
γ) Οι διαστάσεις των σημάτων δεν θα υπερβαίνουν τα 9 χ 8 cm.

3. Επιπλέον των αντιγράφων δηλώσεων, που ζητούνται στο στοιχείο (1), απαιτούνται πέντε (5) αντίγραφα των προς διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών ταξινομημένα κατά κλάσεις, εκτυπωμένα σε φύλλο Α4.

4. Παράβολο του Δημοσίου 120 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση παράβολο 30 ευρώ).

5. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό).

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος το πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού σήματος, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, το ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να περιέχει δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Ένσημα
– Ταμείου Προνοίας 2,30 ευρώ , Νομικών – ΚΕΑΔ 2,30 ευρώ & 1 ευρώ μεγαρόσημο επικολλούνται σε μία εκ των δηλώσεων πλήν της πρωτοτύπου.
– Μεγαρόσημο 0,50 ευρώ , επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων πλήν της πρωτοτύπου , για αντίγραφο της κατατεθείσας δήλωσης.

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση των εγγράφων, που έχουν διαβιβασθεί από το Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (Ο.Η.Ι.Μ.), στην ελληνική γλώσσα. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση των συνοδευόντων αυτή ξενόγλωσσων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες σχετικά με την Νομοθεσία, την ταξινόμηση των αγαθών και υπηρεσιών (κλάσεις), το πληρεξούσιο (εθνικού – κοινοτικού σήματος), την δήλωση – έλεγχο – οδηγίες και αίτηση σημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην παραπάνω σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.