Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 6:00 μμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: « Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες »

101123_ekd_metapoihsh_s_F25163.jpgΠραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 6:00 μμ, στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: « Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες ». Την εκδήλωση διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ημαθίας, μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ , με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

            Την παρουσίαση του παραπάνω επιδοτούμενου προγράμματος έκανε το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κος Δημήτριος Γιαλόγλου. Όπως τόνισε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ήδη υπάρχουσες μεταποιητικές επιχειρήσεις αλλά και άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες επιλέξιμες από το πρόγραμμα, καθώς επίσης και υπό σύσταση μεταποιητικές επιχειρήσεις που τα φυσικά τους πρόσωπα έχουν κλείσει το 18 έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

            Βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα, είναι να έχουν οι επιχειρήσεις επιλέξιμη δραστηριότητα όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του προγράμματος, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να λειτουργούν νόμιμα, να μην έχει γίνει έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, να μην είναι προβληματικές, να μην εμφανίζουν οι επιχειρήσεις με έναρξη προ της 31/12/2007  αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων  και αποσβέσεων (ζημιές).

            Στα θετικά του προγράμματος είναι ότι δεν απαιτείται κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με αύξηση του κεφαλαίου, ούτε επίτευξη στόχου  αύξησης της απασχόλησης και των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. Επίσης, αν προβλέπεται τραπεζικός δανεισμός δεν απαιτείται προέγκριση ή σχετική επιστολή Τραπέζης. Δεν ισχύει επίσης ο κανονισμός de minimis, που περιορίζει το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία στο ποσό των 200.000 ευρώ.

            Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα ύψους από 30.000 – 400.000 ευρώ και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) για το νομό Ημαθίας είναι 45%, ενώ το ύψος της επένδυσης δεν μπορεί να είναι  πάνω από το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας σε ότι αφορά τις υπάρχουσες επιχειρήσεις.

            Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα αφορούν: διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας, δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δαπάνες μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ και άυλες δαπάνες.

            Μετά την παρουσίαση του προγράμματος δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα των παρευρισκομένων σε σχέση με το πρόγραμμα.

            Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2010, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν/αποσταλλούν σε έντυπη μορφή, το αργότερο έως 7 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ημαθίας, τηλέφωνο 23310-29774 ή στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ τηλέφωνο 2310-480000.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).