“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ” για τα έτη 2022 και 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ” για τα έτη 2022 και 2023

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ