Προτάσεις

Διαχρονικές προτάσεις για την ανάπτυξη του Ν. Ημαθίας και γενικότερα
Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Προσέλκυση Επενδύσεων στο νομό Ημαθίας

Στα πλαίσια των συζητήσεων που έγιναν για τον Αναπτυξιακό Νόμο και ιδιαίτερα εκείνων των ρυθμίσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία της επιδιωκόμενης οικονομικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνονται και σχετικές πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Η οικονομία του Νομού, προσδιορίζεται μέσα από τις δραστηριότητες του πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τομέα και της παροχής υπηρεσιών.


Την εικόνα που παρουσιάζει ο Νομός, λίγο ως πολύ την γνωρίζουμε όλοι.


Σήμερα, καλούνται οι επιχειρήσεις, να επιτύχουν στις προσπάθειες προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αλλά και το κράτος, να περιορίσει τον αρνητικά παρεμβατικό του ρόλο στις αγορές.


Οι επιχειρήσεις που θα προσαρμοσθούν, θα εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματική λειτουργία και βελτίωση της παραγωγικότητας, που θα τους επιτρέψει, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, αλλά και να πετύχουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.


Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των προσπαθειών, είναι η δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα προσελκύει επενδύσεις.


Πρέπει να κάνουμε το Νομό μας «ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ», για να γίνουν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ».
Η προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικών υποδομών.


Επιτακτικά απαιτείται η οριοθέτηση και χωροθέτηση χώρων εγκαταστάσεως επιχειρήσεων. Η μη ύπαρξη τέτοιων χώρων, αναιρούν κατά βάση τα προηγούμενα και θα υπάρξει στο μέλλον τέτοια σύγχυση με αποφάσεις δικαστηρίων, που οι επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε απόγνωση.
Οι χρήσεις γης, προσδιορίζουν επακριβώς τους όρους και απομακρύνουν τις συγκρούσεις.


Σήμερα, πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα προσδιορισμού χώρων εγκαταστάσεως επιχειρήσεων, ανάλογα με τη μορφή και δραστηριότητα.


Οι χώροι αυτοί, να υπάρχουν σε κάθε Δήμο ή σε ενοποιημένη γεωγραφική ενότητα μεταξύ των Δήμων και να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιες μορφές δραστηριότητας μπορούν να εγκατασταθούν σ’ αυτούς.


Με τη διασπορά των χώρων, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των μικρών μετακινήσεων και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.


Οι επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητα, διακρίνονται σε, οχλούσες και μη, σε ρυπογόνες και μη, στην κάλυψη μεγάλων ή μικρών εκτάσεων, σε έντασης προσωπικού ή σε έντασης κεφαλαίου.


Στο Νομό μας, πρέπει να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό και να βελτιωθούν οι εξαγωγικές επιδόσεις, διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό ανάπτυξης που να είναι διατηρήσιμο μακροπρόθεσμα.


Επειδή όμως οι επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργούν έξω και μακρά της κοινωνίας, γι’ αυτό, επανακαταθέτουμε την πρόταση.


Η επιχειρηματική κοινότητα, στηρίζεται και στις δικές σας αποφάσεις, όταν στόχο έχουν την προστασία της, για την ανάπτυξη.

Πρωτογενής Τομέας

Ο Νομός Ημαθίας χαρακτηρίζεται από τη ευρεία συμμετοχή της αγροτικής οικονομίας, στο σύνολο της οικονομίας του, με ένα μεγάλο μέρος των λοιπών δραστηριοτήτων του, να έχουν έδρα τους, είτε τον αγροτικό χώρο, είτε οι εισροές του να προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. Η ανάπτυξη και ευρωστία της αγροτικής οικονομίας μέχρι σήμερα οφειλόταν κυρίως στο ροδάκινο, που συνέβαλε στο να καταστεί ο Νομός, ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά κέντρα νωπών γεωργικών προϊόντων.


Ο Νομός αποτελείται από δύο ζώνες με διαφορετικό οικονομικό χαρακτήρα, παραγωγικές δομές και ρυθμούς ανάπτυξης: την ορεινή και την πεδινή ζώνη. Το πρόβλημα σε ότι αφορά την αγροτική παραγωγή σήμερα, εντοπίζεται κυρίως στα προϊόντα που καλλιεργούνται στις περιοχές του κάμπου (π.χ. ροδάκινα, βαμβάκι), ενώ αντίθετα σε ότι αφορά τα προϊόντα που καλλιεργούνται στα ορεινά (π.χ. σταφύλια, μήλα, επιτραπέζια ροδάκινα, κεράσια) αλλά και στην κτηνοτροφία, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα.


Ο Νομός είναι πρωτοπόρος σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής καθώς πολλοί συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις ασχολούνται με τα βιολογικά προϊόντα και τη βιολογική κτηνοτροφία. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει πρόβλημα στην γεωργία το οποίο είναι περισσότερο ποιοτικό παρά ποσοτικό. Μόλις λίγες δεκαετίες πριν, η γεωργία απορροφούσε την πλεονάζουσα προσφορά εργασίας, ενώ στις μέρες μας, παρατηρείται απαξίωση του γεωργικού επαγγέλματος και γήρανση του πληθυσμού που απασχολείται σε αυτή. Η μη προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις νέες κατευθύνσεις της γεωργίας (π.χ. οικολογικά προϊόντα) έχει σαν αποτέλεσμα την παγίδευση σε τρόπους και συστήματα παραγωγής που εκ των προτέρων δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Παράλληλα παρατηρείται σημαντική αδυναμία στις διαδικασίες προβολής και διάθεσης των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή και διαθέτουν χαρακτηριστικά και ποιότητα που τα διαφοροποιούν, με αποτέλεσμα να μη είναι ευρέως γνωστά και να μην καταλαμβάνουν το μερίδιο της αγοράς που θα τους έπρεπε.


Η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και η διάχυση και ενσωμάτωση της γνώσης, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα απασχολήσουν τον γεωργικό κόσμο στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καλλιεργητικής διαχείρισης που θα δημιουργήσουν σημαντικές αγορές στα αγροτικά προϊόντα και διαρκής συνεργασία με ειδικούς γεωπόνους. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αγορές των Βαλκανικών και Παραδουνάβιων χωρών μπορούν να δώσουν νέες προοπτικές για τα προϊόντα του Νομού. Προτείνεται η καλλιέργεια νέων ή και παλιών προϊόντων π.χ. βερίκοκα, σπαράγγια, οινοποιήσιμα κρασιά, τα οποία πρέπει να προσεχθούν ποιοτικά γιατί και μεγάλες τιμές έχουν και αγορές μπορούν να βρεθούν.


Στόχος πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων με τη συνέχιση των προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας, σε όλο και πιο πολλά προϊόντα γιατί αυτά έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Απαιτείται η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τεχνολογία ώστε ο γεωργικός τομέας να λειτουργεί ως κλάδος της νέας τεχνολογίας.


Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων, για τη μεταποίηση και άλλων προϊόντων του αγροτικού τομέα π.χ. σπαράγγι ή παραγωγή άλλων προϊόντων. Να ενισχυθεί η έρευνα στον γεωργικό τομέα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παραγωγή γεωργικών προϊόντων και να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της παραγωγής σε άλλους τομείς πχ. φαρμακοβιομηχανία με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.


Όσον αφορά το περιβάλλον του Νομού μας, τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά μας, π.χ. τάφρος 66, Τριπόταμος, Αλιάκμονας, κλπ παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα είτε από τα βιοκτόνα και τα λιπάσματα που κατά κόρον χρησιμοποιούνταν στις καλλιέργειες μας, είτε από την μη χρήση των βιολογικών καθαρισμών των βιομηχανιών (κονσερβοποιία, οινοποιεία, κλπ) που αποβάλλουν μια μεγάλη ποσότητα αποβλήτων σε μικρή χρονικά διάρκεια. Απαιτείται η συντήρηση όλων των αρδευτικών δικτύων κυρίως λόγω της παλαιότητας τους, ενώ προτείνεται η αντικατάσταση των ανοικτών δικτύων του κάμπου με κλειστά για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας στις καλλιέργειες. Η εκπαίδευση των νέων και παλιών αγροτών μέσω προγραμμάτων σπουδών, κατ’ αντιστοιχία με χώρες του εξωτερικού όπως π.χ. η Δανία, με στόχο να πείσουμε και πάλι τους αγρότες ότι με σωστά βήματα μπορούν να βγουν από την τελμάτωση στην οποία βρίσκονται, είναι μια ακόμα λύση για τα υφιστάμενα προβλήματα. Τέλος να γίνουν επενδύσεις στον αγροτουρισμό, με μικρές οικογενειακές μονάδες που με μια κατάλληλη διαφήμιση θα αποτελέσουν πόλο έλξης σε επισκέπτες, και θα αποτελέσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα για τον αγροτικό κόσμο με στόχο να παραμείνουν στην ύπαιθρο.


Η μη ενίσχυση της ορεινής κτηνοτροφίας της περιοχής, έχει οδηγήσει στη μείωση του υπάρχοντος ζωικού κεφαλαίου, σε μια μάλιστα χρονική περίοδο που η χώρα μας αναγκάζεται να εισάγει μεγάλο τμήμα των γαλακτοκομικών προϊόντων που καταναλώνει. Όσον αφορά την κτηνοτροφία πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, της έλλειψης υποδομής καθώς και το γεγονός ότι δεν επιδοτείται πλέον η εκτροφή ζώων πεδινού όγκου.

Δευτερογενής Τομέας

Η μεταποιητική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στο Νομό Ημαθίας. Αποτελεί μαζί με την γεωργική παραγωγή, μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού.


Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις της περιοχής θεωρούνται μικρομεσαίες. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων(κονσερβοποιεία, εκκοκκιστήρια, οινοποιεία).


Η παραπάνω δραστηριότητα στο Νομό, σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα, εξ αιτίας της βαθιάς κρίσης που διέρχεται ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και των κονσερβοποιημένων φρούτων αλλά και γενικότερα η ελληνική οικονομία. Η διεθνής οικονομική κρίση, οι πολιτικές εξελίξεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την περασμένη δεκαετία που προκάλεσαν εμπόδια στην εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του νομού, ο ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους και το ύψος των επιτοκίων είναι μερικά μόνο από τα αίτια της βαθιάς αυτής κρίσης σε συνδυασμό πάντα με τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά προβλήματα κάθε κλάδου.


Παρόλα αυτά, οι μεταποιητικές στο Νομό, πέρα από τα προβλήματα χωροθέτησης, υποδομής και ανανέωσης του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, αποτελούν το κέντρο της οικονομικής ζωής και κίνησης στην περιοχή και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της.


Μερικά από τα μέτρα που θα έβγαζαν τις επιχειρήσεις του Νομού από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί σήμερα παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες προτάσεων.

Ένταξη Νομού Ημαθίας στα Αναπτυξιακά Κίνητρα της Δ' Ζώνης

Πρώτος και κυρίαρχος στόχος είναι η υπαγωγή του Νομού Ημαθίας στα αναπτυξιακά κίνητρα της Δ’ ζώνης γεγονός που θα στηρίξει τις υφιστάμενες βιομηχανίες της περιοχής και θα δώσει κίνητρα ώστε να δημιουργηθούν νέες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, προτείνεται να προσδιοριστούν χώροι εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων ανάλογα με τη μορφή και δραστηριότητα τους, η δημιουργία δηλαδή Βιομηχανικών Ζωνών.


Οι χώροι αυτοί να υπάρχουν σε κάθε Δήμο ή σε ενοποιημένη γεωγραφική ενότητα μεταξύ Δήμων για να συμβάλλουν στη μετατόπιση από τις πόλεις βιοτεχνικών κυρίως μονάδων με ευνοϊκούς όρους, την καθιέρωση νέας τεχνολογίας και την επέκταση ή και συγχώνευση μικρών ομοειδών επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία ανταγωνιστικών μονάδων.


Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί ο υπάρχον νόμος όσον αφορά τους φορείς χρηματοδότησης των βιοτεχνικών πάρκων ενώ σε τοπικό επίπεδο να γίνουν μελέτες σε συνεργασία με τους Δήμους προκειμένου να καθορισθούν οι περιοχές όπου μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια πάρκα με βάση κάποια κριτήρια πχ. ομαδοποίηση επιχειρήσεων ανάλογα με την δραστηριότητα σε οχλούσες και μη, σε ρυπογόνες και μη, σε ένταση προσωπικού ή κεφαλαίου.


Η επανάχρηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτιρίων και συγκροτημάτων, η αξιοποίηση του εξοπλισμού τους πρέπει να προσεχθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δημιουργία Διεθνούς Διαμετακομιστικού Σταθμού στην περιοχή της Κουλούρας

Με δεδομένο ότι η Εγνατία Οδός είναι η πύλη εισόδου στο Νομό Ημαθίας και η Κουλούρα βρίσκεται περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ της Ηγουμενίτσας και Κήπων Έβρου, κατόπιν προτάσεως του Επιμελητηρίου, έγινε δεκτή από την Πολιτεία η μετατροπή της χρήσης της Περιφερειακής αγοράς της Κουλούρας σε Διαμετακομιστικό Κέντρο.


Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει επίσης την συστέγαση στον ίδιο χώρο:

 1. Τελωνείου

 2. Χημείου

 3. Κτηνιατρείου

 4. Φυτοπαθολογικού ελέγχου Εξαγόμενων – Εισαγόμενων Προϊόντων

 5. Εγκαταστάσεων Υποδοχής & Παραμονής ένφορτων οχημάτων κ.λ.π.

 6. Συνεδριακού Κέντρου

 7. Εκτελωνιστικών Γραφείων

 8. Πρατηρίων Καυσίμων

 9. Χώρων Διατροφής και Εστίασης

 10. Μικρού Εμπορικού Κέντρού (άμεσης εξυπηρέτησης)

 11. Ολιγόκλινου Ξενοδοχείου

 12. Θυρίδων Τραπεζών κ.λ.π.

 13. Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Κ.Α.Ε.)

 14. Φορέα Εγγυητικού Κεφαλαίου Μ.Μ. Επιχειρήσεων

Κατασκευή Εμπορευματικού Αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια

Προτείνεται η κατασκευή εμπορευματικού αεροδρομίου στην περιοχή του ήδη υπάρχοντος στρατιωτικού αεροδρομίου της Αλεξάνδρειας που θα δώσει νέα πνοή στο Νομό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντροδυτικής Μακεδονίας.

Οδικοί Άξονες - Μεταφορές

Η ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας οδού που θα συνδέσει τη Βόρεια Ελλάδα με την Ηγουμενίτσα θα δώσει στο Νομό Ημαθίας τη δυνατότητα μιας συντομότερης εξόδου για τα ευπαθή κυρίως προϊόντα που εξάγονται.


Σε επίπεδο Νομού προτείνεται η κατασκευή κάθετου οδικού άξονα Αιγινίου – Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών με στόχο μεταξύ άλλων την αύξηση της κίνησης των αυτοκινήτων από την πόλη της Αλεξάνδρειας.


Επίσης προτείνεται η δημιουργία κάθετου άξονα Αριδαίας – Σκοπίων, και η κατασκευή του οδικού άξονα Βέροιας – Βεργίνας – Μελίκης – Κυψέλης.


Τέλος προτείνεται να αποχαρακτηριστεί η οδός Βέροιας – Λουδία ως εθνική και να μετατραπεί σε επαρχιακή προκειμένου να επιτρέπεται η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά μήκος της χωρίς περιοριστικούς όρους.


Όσον αφορά την κυκλοφορία μέσα στις πόλεις, προτείνεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δημιουργία Σχολών στο Νομό Ημαθίας

Η δημιουργία σχολής Εμπορίου στη Νάουσα με υπερτοπική εμβέλεια όπου οι νέοι έμποροι και επαγγελματίες θα μπορούν να διδαχθούν τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τους ορίζοντες και τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς αλλά και θα κατευθυνθούν σε βιώσιμους στόχους και όχι σε κορεσμένα επαγγέλματα.


Η δημιουργία τμήματος ΤΕΙ Γεωπονικής κατεύθυνσης στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.


Η δημιουργία «Μουσικής Ακαδημίας» στην πόλη της Βέροιας.

Κλάδος Μαρμάρων

Προβλήματα καθυστέρησης στην έκδοση αδειών των λατομείων καθώς και αυξημένη ανεργία στον κλάδο λόγω των αλλοδαπών εργατών είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο αυτό σήμερα.


Προτείνεται η χρησιμοποίηση των τοπικών υλικών στις κατασκευές των δημόσιων έργων της περιοχής Κ.Δ. Μακεδονίας με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και η δημιουργία Τεχνικής Σχολής με σκοπό την σωστή κατάρτιση των νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών

Είναι γεγονός πως στην ομαλή, γρήγορη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εξαγωγών καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στο όλο κύκλωμα των εξαγωγών.


Προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη δράση των υπηρεσιών αυτών, προτείνεται η συστέγαση των υπηρεσιών τελωνείου, Δημόσιου Χημείου, Τμήματος Διεύθυνσης Γεωργίας, Τράπεζα της Ελλάδος, κ.α. σε ενιαίο χώρο.

Έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασμού

Βασικός παράγοντας της κρίσης που παρουσιάζει ο Νομός σήμερα είναι μεταξύ των άλλων και η στέρηση ενός επιστημονικού σχεδίου ανάπτυξης σε συνδυασμό με ένα σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης. Ένα σχέδιο δηλαδή οργάνωσης και προγραμματικής ανάπτυξης που θα καταλήξει σε χωροταξικό, για την προβολή όλων των τομέων δραστηριότητας. Μια συγκροτημένη δράση των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την έναρξη και εκπόνηση του παραπάνω σχεδίου, σίγουρα θα είχε προσφορότερο έδαφος.


Η ανάθεση της μελέτης και κατασκευής μεγάλων δημόσιων έργων δίνεται κατά κανόνα σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες εκτός Νομού, με αποτέλεσμα την μη εισροή εισοδήματος σε κατοίκους του Νομού (εργολάβους, εργάτες, εμπόρους οικοδομικών υλικών).


Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτά δεν προκαλούνται από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νομός, αλλά αντίθετα οι επιχειρήσεις του Νομού προσαρμόζουν τις ανάγκες τους σε αυτά, γεγονός που έχει σαν συνέπεια να γίνονται αντιπαραγωγικές επενδύσεις.


Θα πρέπει να προκηρυχθούν νέα πολεοδομικά σχέδια σε συνεργασία με τους Καποδιστριακούς Δήμους του Νομού Ημαθίας. Για την ανάπτυξη μιας περιοχής επισημαίνεται ότι σημασία δεν έχει μόνον η κατασκευή μεγάλων έργων, αλλά οι επιπτώσεις τους στους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας, ενώ μεγάλη σημασία έχει και το κόστος λειτουργίας ενός τέτοιου έργου, δηλαδή τα έξοδα που θα δημιουργούνται κατά την λειτουργία του καθώς και η μακροχρόνια συμβολή του στην οικονομία του τόπου.


Τέλος υπάρχει έντονο πρόβλημα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ίδρυσης μιας επιχείρησης, από τη διαδικασία έκδοσης άδειας μέχρι τη λειτουργία της, καθώς και τη χρηματοδότησή της, λόγω επιβαρύνσεων στη ρευστοποίηση των επιδοτήσεων για επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν νέα προγράμματα με βάση τις ειδικές ανάγκες για χρηματοδότηση του Νομού Ημαθίας.

Τουρισμός

Ο τομέας του τουρισμού δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί με την προσοχή που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή αδυναμία στην δυνατότητα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στο Νομό Ημαθίας. Αυτό που απαιτείται είναι η συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων της περιοχής για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της τουριστικής προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.


Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Νομός είναι προβληματική, με αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με τους γειτονικούς Νομούς. Τα βασικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην ανεπαρκή οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών μονάδων που λειτουργούν, στη σχετικά χαμηλή πληρότητα , στην έντονη εποχικότητα, στην έλλειψη χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στα υψηλά κοστολόγια των ξενοδοχείων της περιοχής σε σχέση με αυτά των γειτονικών νομών, στην έλλειψη υποδομών και στα λειτουργικά προβλήματα των τουριστικών γραφείων.


Η τουριστική κίνηση υπάρχει σήμερα κυρίως με τη έννοια της ημερήσιας εκδρομής σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες επισκέπτες κι αυτό γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί οι πολύ αξιόλογοι τουριστικοί πόροι του Νομού σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ελλιπή υποδομή.


Ο Νομός διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να γίνει αποδέκτης ευρείας κλίμακας τουριστικών δραστηριοτήτων. Ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, οι τάφοι των Λευκαδίων, η σχολή Αριστοτέλους, οι αξιόλογες Βυζαντινές εκκλησίες και τα μοναστήρια της περιοχής, τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου και 3-5 Πηγαδιών, αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να δημιουργήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο Νομό.


Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, η αξιοποίηση των ποταμών Αλιάκμονα, Αράπιτσας και Τριπόταμου, η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την ανακαίνιση κτισμάτων, η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.


Ειδικότερα η ίδρυση κατά επαρχία Τοπικών Γραφείων τουριστικής προβολής σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού της Νομαρχίας και την υποβοήθηση των Εμπορικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Τουριστικών Γραφείων, Ξενοδοχείων κ.λ.π. θα μπορέσουν να αναδείξουν τα στρατηγικά τουριστικά πλεονεκτήματα της Ημαθίας σε όλα τα επίπεδα επισκεψιμότητας (αρχαιολογικός, βυζαντινός, θρησκευτικός ,αθλητικός, χειμερινός τουρισμός, δρόμοι κρασιού, διεθνή μονοπάτια, κα).


Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία ενός παραδοσιακού οικισμού με κυρίαρχα τα στοιχεία του Μακεδονίτικου πολιτισμού. Όλα αυτά προϋποθέτουν την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (εστιατόρια, καταλύματα, πολιτιστικά κέντρα κλπ ) σε περιοχές μείζονος ενδιαφέροντος και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον του περιηγητή για να μην είναι ολιγόωρη η παραμονή του στην περιοχή που επισκέπτεται.


Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής καθώς και η διάθεση τους σε κεντρικά σημεία πώλησης.

Γενικά

Προτείνεται η δημιουργία ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων, Επιμελητηρίων, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ, κλπ, που θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της σύνταξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης και παρέμβασης για την ανόρθωση της τοπικής οικονομίας, που θα αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.