Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ.

(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

{CPV 71620000-0 , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439).

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 5.732,63 € προ ΦΠΑ ή 7.108,46 € συμπ. ΦΠΑ 24%

για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.