Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) - Ίδρυση 14/06/1996

Συμβαλλόμενοι:

 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

 2. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

 3. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

 4. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

 5. Το Επιμελητήριο Έβρου.

 6. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

 7. Το Επιμελητήριο Κιλκίς.

 8. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας.

 9. Το Επιμελητήριο Χίου.

 10. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

 11. Το Επιμελητήριο Ημαθίας.

 12. Το Επιμελητήριο Τρικάλων.

 13. Το Επιμελητήριο Λάρισας.

 14. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

 15. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

 16. Το Επιμελητήριο Αχαΐας.

 17. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας.

 18. Το Επιμελητήριο Φωκίδος.

 19. Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

 20. Το Επιμελητήριο Πιερίας.

 21. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

 22. Το Επιμελητήριο Αρτας.

 23. Το Επιμελητήριο Λασιθίου.

 24. Το Επιμελητήριο Χανίων.

 25. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

 26. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

 27. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σκοπός του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών είναι:

1. Η προώθηση συνεργασίας και ενημέρωση των Ελληνικών Επιμελητηρίων και των μελών τους, σε θέματα μεταφορών, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα Επιμελητήρια άλλων χωρών, τα Ευρωεπιμελητήρια, τις Εθνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς αρχές, φορείς και οργανισμούς σχετικούς με τις μεταφορές καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών τους σε Εθνική, Κοινοτική και Διεθνή Κλίμακα.

2. Ο εκσυγχρονισμός των Ελληνικών μεταφορικών συστημάτων και υποδομών και η εναρμόνιση των Ελληνικών Μεταφορών με τις Κοινοτικές και Διεθνείς περί μεταφορών εξελίξεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών και το ενεργειακό πρόβλημα.

3. Η έρευνα και η μελέτη συγκεκριμένων και ιδιαιτέρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μεταφορές της χώρας μας και η προσπάθεια επίλυσης τούτων με τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους και μεθόδους.

4. Η απορρόφηση και αξιοποίηση οικονομικών ενισχύσεων που διατίθενται μέσω Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών φορέων και οργανισμών για την δημιουργία έργων υποδομής εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των μεταφορών, η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και η εκμετάλλευση υφισταμένων ευκαιριών.
5. Η διοργάνωση Εθνικών ή και Διεθνών σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, συναντήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η πρόσκληση επιστημόνων, επισήμων ή ειδικών στις μεταφορές ομιλητών, προκειμένου να βοηθηθεί η επίτευξη των σκοπών του.

6. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σκοπών του, δύναται να αναθέτει μελέτες σε τρίτα πρόσωπα, ή γραφεία καθώς επίσης να συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, επιστημονικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που κρίνονται κατάλληλοι.

7. Ο Σύνδεσμος, δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Επίσης συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Μεταφορών των Ελληνικών Επιμελητηρίων προς το οποίο παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

8. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

Πανελλήνια Εταιρία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης "Ο ΟΜΗΡΟΣ" - Ίδρυση 22/06/1996

Εταίροι:
Όλα τα Επιμελητήρια που ανήκουν στην Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος)

 

Σκοπός:
Η Εταιρία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), αναπτύσσει δραστηριότητα εξυπηρετούσα την εθνική οικονομία, διαχειρίζεται και εκτελεί κείθε μορφής κοινοτικά προγράμματα. Ειδικότεροι σκοποί της Εταιρίας είναι κυρίως:

 1. Η παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων μεταποίησης, εμπορίου , Τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελματιών. Η ανάληψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων ως και η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς ή διεθνείς φορείς που θα βοηθήσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες επιτηδευματίες στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ξένων και στην διείσδυσή τους στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

 2. Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων της χώρας και στην επίλυση των προβλημάτων τους (είτε γενικών είτε για μεμονωμένες επιχειρήσεις).

 3. Η ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης εθνικής εμβέλειας ή εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σεμιναρίων και επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 4. Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, των επιχειρήσεων και ιδίως των Μ.Μ.Ε. Η Υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος Επιστημονικής, Επιχειρηματικής και Οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες.

 5. Η ανάπτυξη της πληροφορικής με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και άλλων πληροφορικής μορφής δεδομένων που αφορούν επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η δημιουργία δικτύου μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικών συστημάτων βάσεων δεδομένων ως και η παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 6. Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.

 7. Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής εντύπου περιεχομένου είτε ραδιοτηλεοπτικού είτε σε μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα, ως και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών. Επίσης η οργάνωση κάθε μορφής, οπουδήποτε, εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών και η συγκρότηση γραφείων παροχής γενικής φύσεως φοροτεχνικών, οικονομοτεχνικών και νομικών συμβούλων προς τις παραγωγικές τάξεις.

 8. Γενικώς η κατάρτιση, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων με αυτοτελή διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά, για την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια των Επιμελητηρίων, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.

 9. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή και με Α.Ε.Ι. ή και με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή ή μη, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. Επίσης η Εταιρία συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.

 10. Η συνεργασία της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα και φορείς μπορεί να λάβει οιαδήποτε μορφή προβλέπεται στο ελληνικό ή κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς αντάλλαγμα διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού με σκοπό την ανάθεση εργασιών είτε στους εταίρους είτε σε υπαλλήλους της εταιρίας, είτε και σε τρίτους. Εξάλλου, η Εταιρία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.

 11. Για την υλοποίηση των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω προσλήψεις ή αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη της Εταιρίας. Τέλος, η Εταιρία για την προώθηση των σκοπών της δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. την διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, τη διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συλλογή στοιχείων, τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών κ.λ.π.

Κ.Ε.Π.Α. - ΑΝ.Ε.Μ. ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) του Γ' Κ.Π.Σ. - Ίδρυση 28/11/2001
Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» - Ίδρυση 31/12/2001 (με Δήμο Βέροιας)

Σκοπός της δημοτικής επιχείρησης είναι:

 1. Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος στον Δήμο Βέροιας και στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

 2. Η προβολή των τουριστικών ενδιαφερόντων του Δήμου Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, την παραγωγή ταινιών ή διαφημιστικών σποτ, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων ή βιβλίων και γενικά την χρησιμοποίηση όλων των παρερχόμενων από την σύγχρονη τεχνολογία μέσων και δυνατοτήτων προβολής.

 3. Η λειτουργία του Κέντρου Τουριστικής Ενημέρωσης – Προβολής και Λαογραφίας του Δήμου Βέροιας.

 4. Η διαμόρφωση και λειτουργία και άλλων χώρων τουριστικής πληροφόρησης.

 5. Η συμμετοχή της σε εθνικά ή διεθνή δίκτυα ανάλογου σκοπού και περιεχομένου.

 6. Η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του.

 7. Η ανάπτυξη και λειτουργία χώρων, στους οποίους θα παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες.

Εταιρεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας (ΕΤ.ΕΠ.Α) - Ίδρυση 29/01/2020

Εταιρεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας (ΕΤ.ΕΠ.Α)

Συνεργασία με Διεθνείς Φορείς

Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως

Επιμελητηρίου του Styrian που εδρεύει στο Γκρατς της Αυστρίας

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας

Πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Leece – Ιταλίας

Επιχειρηματίες της Βουλγαρίας στη Βέροια

Επιμελητήρια Βρυξελών, Μασσαλίας