Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 233/2020, για την «προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 233/2020, για την «προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου»

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: