Υποστήριξη Επιχειρήσεων

ΓΕΜΗ

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Ημαθίας:

 

  1. Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06-2018 & 2681/Β/06-07-2018 δίνεται η δυνατότητα σύστασης όλων των Νομικών μορφών με χρήση προτύπων καταστατικών (ΦΕΚ 928/20-03-2017) από οποιεσδήποτε ΥΜΣ (Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφοι ή eΥΜΣ)
  2. Παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης (σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 και με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017) όσο και όλων των άλλων εταιρειών / επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ (www.businessportal.gr).
  3. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης και μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, νομιμοποιεί με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τις πράξεις αυτές και εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ (www.businessregistry.gr).
  4. Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.
  5. Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (με την τήρηση των διατάξεων του ν.4548/2018).
  6. Τηρεί τους φυσικούς φακέλους των εταιρειών.

 


Links

www.businessregistry.gr

www.businessportal.gr


Αναζήτηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

Το Επιμελητήριο Ημαθίας είναι μέλος της ΚΕΕΕ, η οποία ως φορέας που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ελληνικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, στοχεύει μέσω του παρόντος «εργαλείου», στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας παροχής διαδραστικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.


O βασικός σκοπός της παρούσας πλατφόρμας είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης στις επιχειρήσεις με τη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας που θα επεκτείνει την υπάρχουσα γενική πληροφόρηση και θα συμπεριλάβει και θα διαχέει εξειδικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων απασχόλησης.


Η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.


Η νέα πλατφόρμα περιέχει τους παρακάτω βασικούς άξονες:


Την άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας, από εξειδικευμένη εταιρεία, όλων των νέων προγραμμάτων απασχόλησης και επενδυτικών προγραμμάτων, με όλες τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά.


Ο χρήστης επιχειρηματίας θα μπορεί με εύκολο και απλό τρόπο να συμπληρώνει – ανανεώνει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής του, (επιχειρηματικό προφίλ) και με το πάτημα ενός κουμπιού, να ενημερώνεται για επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής του.


Μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις ένταξης σε επενδυτικό πρόγραμμα είναι οι ΚΑΔ της επιχείρησής σας. Το “matching” αναζητεί από το ΟΠΣ του ΓΕΜΗ τους ΚΑΔ της επιχείρησης και έτσι δεν χρειάζεται να ενημερώνετε το προφίλ σας με τους ΚΑΔ.


Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα απασχόλησης, ανεξαρτήτου του προφίλ της επιχείρησής σας (οι προϋποθέσεις αφορούν τους υποψήφιους εργαζόμενους).


Ακόμη ο χρήστης επιχειρηματίας θα ενημερώνεται στο e-mail του, για τα νέα επενδυτικά προγράμματα που εισάγονται στην πλατφόρμα, τα οποία ενδεχομένως να ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησης, καθώς επίσης και για νέες προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά π.χ. ηλικία επιχειρηματία.


Το link της Υπηρεσίας είναι το http://investmenttools.uhc.gr/