Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ανακοινώνονται τα εξής:

 

Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο επαγγελματιών (φυτοϋγειονομικό μητρώο)

 

ΣΧΕΤ.: 

  1. Π.Δ. 37/2021 ΦΕΚ Α 94/10/6/2021
  2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031
  3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά σας ενημερώνουμε την υποχρέωση εγγραφής συγκεκριμένων επαγγελματιών στο σχετικό μητρώο (πρώην φυτοϋγειονομικό μητρώο).

Στο Π.Δ. 37/2021 αναφέρονται τα εξής: «Στο επίσημο μητρώο εγγράφονται οι επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 65 του κανονισμού(ΕΕ) 2016/2031, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Επίσης, εγγράφονται και οι καλλιεργητές ή άλλοι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της περ. 9 του άρθρου 2 του ίδιου κανονισμού, με εξαίρεση τους τελικούς χρήστες.

Στο άρθρο 65 του (ΕΕ) 2016/2031 αναφέρονται αναλυτικά οι υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο όπως φαίνεται παρακάτω.

α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή υγειονομικό διαβατήριο βάσει των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1, το άρθρο 73, το άρθρο 74 παράγραφος 1, το άρθρο 79 παράγραφος 1 και το άρθρο 80 παράγραφος 1.

β) Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σύμφωνα με το άρθρο 89.

γ) Οι επαγγελματίες που ζητούν από την αρμόδια αρχή να εκδίδει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102· (πιστοποιητικά φυτουγείας εξαγωγής και επανεξαγωγής , καθώς και επαγγελματίες που εφαρμόζουν το ISPM 15)

δ) Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να τοποθετούν τα σήματα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 98, να εκδίδουν τις βεβαιώσεις του άρθρου 99, να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 45 ή το άρθρο 55, να εισάγουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε παραμεθόριες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 ή το άρθρο 56, ή των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα οικεία φυτά σε οριοθετημένες περιοχές, εκτός εάν οι εν λόγω επαγγελματίες περιέχονται σε άλλο επίσημο μητρώο που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές και

ε) άλλοι επαγγελματίες εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα στοιχεία α) ως δ) του παρόντος εδαφίου, εφόσον απαιτείται από την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28   παράγραφος 1, του   άρθρου 30 παράγραφος 1, του άρθρου  41 παράγραφος 2,  του  άρθρου  49  παράγραφος 1,  του  άρθρου 53 παράγραφος  2  ή του άρθρου 54 παράγραφος 2.

Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται στην Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής όπου έχει φορολογική έδρα η κάθε υπόχρεη επιχείρηση, και γίνεται μία φορά.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο θα πρέπει εφόσον έχουν αλλαγές να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους .

Συνημμένα σας αποστέλλουμε υπόδειγμα αίτησης εγγραφής με τα απαιτούμενα προς προσκόμιση δικαιολογητικά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΟΚ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΟΡΕΛΑ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ

DOWNLOADS