α τελευταία χρόνια με τις δράσεις της και τις συλλογικές δομές της έχει καταφέρει να υποστηρίξει το δυναμικό της, προκειμένου να διαδραματίσει ένα κυρίαρχο ρόλο τόσο στην κοινωνία όσο και στην  οικονομία του τόπου.  Ως  θεσμικός φορέας συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και καινοτομίας, αλλά και σε συνεργασίες εντός κι εκτός των συνόρων, σχεδιάζει πρακτικές και πολιτικές για την ανάδειξη των προοπτικών του κλάδου και την αντίστοιχη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας.