ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (22/10/2021)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο» (27/08/2021)
Προκήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (27/08/2021)
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 20/14-07-2021 (θέμα 4ο ) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Καυσίμων» (27/08/2021)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ από τον Δήμο Αλεξάνδρειας (27/08/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΦΥ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (27/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (Εξοπλισµός χειρουργείου)» (22/08/2021)
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (Αναλώσιµα υλικά κυτταρολογικού εργαστηρίου)» (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από 05 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 23:59:59 (22/08/2021)
Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την κατασκευή νέων υποδομών κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (∆ιατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης)» (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (Ιατρικοί εξοπλισµοί)» (22/08/2021)
Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ρουκετών εκρηκτικών Α/Τ 66 mm Μ72Α7 - Μ72A9 5M LAW» (22/08/2021)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου» (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα)» (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός χειρουργείου)» (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης)» (22/08/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά µοσχεύµατα)» (22/08/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ (22/08/2021)
Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας μέρους υλικών ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (22/08/2021)
Διαγωνισμός σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και του συστήματος σχεδιασμού ακτινοθεραπείας του 424 ΓΣΝΕ (22/08/2021)
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια νωπών κρεάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών» (22/08/2021)
Διαγωνισμό για την προμήθειας μέρους υλικών ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (22/08/2021)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (06/08/2021)
«Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021» (05/08/2021)
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου» (05/08/2021)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα (05/08/2021)
Διαγωνισμός, για την προμήθεια αυτομάτων πωλητών θερμών και ψυχρών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (04/08/2021)
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (03/08/2021)
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (03/08/2021)
Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2 (03/08/2021)
Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359)με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξ (03/08/2021)
Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών «Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες Ορθοπεδικά μοσχεύματα » (03/08/2021)
Διαγωνισμός για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών (03/08/2021)
Διενέργεια Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης» (28/07/2021)
Δήμος Αλεξάνδρειας: Διαγωνισμός, για την “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021” (26/07/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλώσιµων (∆ιατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)» (21/07/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλώσιµων (Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός)» (21/07/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλώσιµων (Ακτινολογικό φιλµ)» (21/07/2021)
Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαγωνισμού για την Κατασκευή και Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Διέγερσης και Ισομοιρασμού Φορτίων Μεταξύ Γεννητριών ΤΠΚ. ΛΑΣΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ Εκτιμώμενης Αξίας 84.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων) (21/07/2021)
Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εργοστασίων ΤΧ για το ΤΥΠΕΥΠ/ΛΤΧ, ΣΠΤΧ, 301 ΕΒ, 304-307 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ» (21/07/2021)
Διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Προσφύγων και Μεταναστών, ν. Κω (21/07/2021)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (20/07/2021)
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών για το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» (20/07/2021)
Διενέργεια δημόσιας δημοπρασίας από το γεωργιανό κρατικό επενδυτικό Ταμείο "JSC Partnership Fund" (20/07/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής» (20/07/2021)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ (18/07/2021)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (15/07/2021)
Δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια 4 ειδών εμβολίων (14/07/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ