Καλωσορίσατε στο Επιμελητήριο Ημαθίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ.Ε.Μ.Η.

Η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βοηθάει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.
Η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων των πάσης φύσεως εμπλεκομένων, όσο και στην ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται.

Περισσότερα
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2022

πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 15/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Σύναψη ετήσιας σύµβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) µηχανηµάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»

Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ).

πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 20/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «ετήσια συντήρηση - καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου»

Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α/Α: 1-13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Επιμελητήριο Συμπαραστάτης του Επιχειρηματία της Ημαθίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59132 ΒΕΡΟΙΑ
E-mail: chamimat@otenet.gr
Τηλ: 23310 25470, 29774, 22183