Έγγραφο παρέμβασης του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απεργία – αποχή των Γεωπόνων. (05/10/2005)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Κεντρικής 3
Ταχ. Κώδικας: 59100
Πληροφορίες: Ε. Ζευγαροπούλου
Τηλέφωνο: 23310 24734
Fax: 23310 25330
Εmail: chamimat@otenet.gr

Βέροια 5 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ. 271

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δημήτριο Σιούφα
Υπουργό Ανάπτυξης
Μεσογείων 119
10 192 ΑΘΗΝΑ

2. Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7
10 671 ΑΘΗΝΑ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

  1. Την εξώδικη γνωστοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.

  2. Το δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας σχετικό με την Απεργία – Αποχή της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Με δεδομένες τις αυτονόητες αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική αλλά και ιδιαίτερα στην φθίνουσα τοπική οικονομία παρακαλούμε για την δική σας παρέμβαση.