Ίδρυση Επιχείρησης

Υπηρεσίες μιας στάσης - ΓΕΜΗ

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Ημαθίας:

 

1.Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06-2018 & 2681/Β/06-07-2018 δίνεται η δυνατότητα σύστασης όλων των Νομικών μορφών με χρήση προτύπων καταστατικών (ΦΕΚ 928/20-03-2017) από οποιεσδήποτε ΥΜΣ (Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφοι ή eΥΜΣ)

2.Παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης (σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 και με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017) όσο και όλων των άλλων εταιρειών / επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ (www.businessportal.gr).

3.Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης και μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, νομιμοποιεί με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τις πράξεις αυτές και εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ (www.businessregistry.gr).

4.Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

5.Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με την παρ.12 άρθρο 7α Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

6.Τηρεί τους φυσικούς φακέλους των εταιρειών.


 

Links

www.businessregistry.gr

www.businessportal.gr

Προδέσμευση Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Προς ενημέρωση των μελών μας συνημμένα η υπ’ αριθμό 103399 – 27/10/2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ) Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα:

 

“Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (Ν. 4919/2022).

 

Γίνεται, περαιτέρω, γνωστό ότι η περιγραφόμενη στην ανωτέρω απόφαση διαδικασία ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, σε αντικατάσταση της βεβαίωσης που εκδίδονταν μέχρι σήμερα από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.

 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ΜΟΝΟ την επιθυμητή επωνυμία ή ΔΤ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη του δηλωτικού της εταιρικής μορφής ακρωνυμίου (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κ.λ.π.).

 

DOWNLOADS

Εγκύκλιος

Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης

• Υπόχρεοι Μητρώου ΓΕΜη – Άρθρο 1, Παρ. 1α του Ν.3419/2005,

«Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή»

• Ορισμός Εμπόρου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εμπορικού Νόμου είναι, 

«Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και΄κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν»

Ο Νόμος ορίζει κατ’αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητας των Εμποροδικείων). Ακόμη και εάν δεν συμπεριλαμβάνεται όμως εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβάνομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης.

 

• Διαδικασία Εγγραφής στο Γ.Ε.Μη. Και στο Επιμελητήριο

Αφού γίνει η έναρξη στην ΔΟΥ, ο υπόχρεως ή εξουσιοδοτημένος του αντιπρόσωπος, προσκομίζει στην Υπηρεσία μας,

-Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας εάν είναι Έλληνας Πολίτης ή διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες της ΕΕ. Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι διαφορετικά (Πίνακας) 

-Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Φυσικού Προσώπου από τη ΔΟΥ. 

• Υπάρχουν περιπτώσεις όπως ασφαλιστές, μεσίτες αστικών συμβάσεων κλπ που ανήκουν σε ειδικά μητρώα, στα οποία απαιτούνται και άλλα δικαιολογικά για την εγγραφή του στα μητρώα.

• ΚΥΑ 79752/2014

  

Με την ΚΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ 3623 Β’) εισήχθη η υποχρέωση των ατομικών επιχειρήσεων να καταχωρίζουν στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εντός δύο μήνων από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης.

 Σχετική Νομοθεσία

-ΦΕΚ 3623/31-12-2014

-ΚΥΑ 79752/2014

 

• Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης ή Διαγραφή της από το Μητρώο

Για οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής επιχείρησης (Διεύθυνση/ΚΑΔ/Έδρα/Υποκατάστημα κλπ) απαιτείται να προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας η Βεβαίωση Μεταβολής της ΔΟΥ, ώστε να γίνει αίτηση μεταβολής από την ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να γίνει με αυτή την διαδικασία, και να έχουν πληρωθεί οι ετήσιες συνδρομές καθώς και το κόστος της αίτησης. Μετά από αυτό θα γίνει η ανακοίνωση της μεταβολής στο ΓΕΜΗ και αντίστοιχα οι αλλάγες όπως αυτές προκύπτουν.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση διαγραφής της επιχείρησης. Εάν δεν γίνει με τον παραπάνω τρόπο, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει.

 

Σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μπορείτε να δείτε τα παραρτήματα του ΦΕΚ 4066/6-9-2022 (βρίσκεται επισυναπτόμενη)

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΕΕΠΟΛΙΤΕΣ 3ης ΧΩΡΑΣΗΜΕΔΑΠΗΣΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Αστυνομική ταυτότηταΤαυτότητα ή διαβατήριο σε ισχή1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου (όπου απαιτήται)1. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (αντλούνται αυτόματα από το ΓΕΜΗ όπου υπάρχουν)1. Αντίγραφο καταστατικού
  2. Υπέυθυνη δήλωση σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν ή όχι στη χώρα2. Απόφαση αρμόδιου οργάνου για συμμετοχή στη σύσταση και ορισμό εκπροσώπου2. Βεβαίωση από αρμόδιο Εθνικό Μητρώο
  3. Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής οι Ομ. εταίροι ή όσοι διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νόμιμου εκπρωσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα

 

Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ – ΙΚΕ – ΑΕ – ΕΠΕ

Από 4 Απριλίου του 2011 έχει αλλάξει ο νόμος περί σύστασης εταιριών σε ότι αφορά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.

Οι συστάσεις των Ο.Ε & Ε.Ε εταιριών γίνονται στο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ). Αυτό σημαίνει ότι ο συναλλασσόμενος δεν απευθύνεται σε καμία άλλη υπηρεσία και όλα γίνονται στο Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με τον Ν. 4072/2012 δημιουργήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.). Η ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577-13/6/2018 (ΦΕΚ Β’ 2380-21/6/2018), που εφαρμόζεται από 23/7/2018, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα στην παραπάνω εγκύκλιο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύσταση εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ καθώς και Διαδικασία Σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. (Σχετική υπουργική απόφαση σε pdf).

 

Διαδικασία Σύστασης ΟΕ ΕΕ

Για να συστήσετε μία από τις παραπάνω μορφές εταιρειών πρέπει να έχετε μαζί σας:

Καταστατικό νομίμως υπογεγραμμένο από τα μέλη της εταιρίας και ένα χωρίς υπογραφές.
Καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε doc)
Συμπληρωμένα τα έγγραφα της εφορίας Μ3 και Μ6, Μ7, Μ8 (όπου απαιτείται)
Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων όλων των μελών της υπό σύστασης εταιρίας
Ένα λογαριασμό IBAN (κατά προτίμηση του διαχειριστή)
Συμπλήρωση εγγράφου με τίτλο Παράρτημα Ι που υπάρχει παρακάτω. Εάν τα μέλη της εταιρίας είναι παραπάνω από δύο πρέπει να προστεθούν στο υπάρχον έγγραφο. Όσα μέλη δεν θα είναι παρόντες κατά τη διαδικασία σύστασης πρέπει να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής τους στο παραπάνω έγγραφο (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε doc).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

– Ο.Ε./Ε.Ε που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.

 

– Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.

 

– Οι παρακάτω ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης:

 

56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο

56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ

56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ

90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)

93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ

93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

 

Σε ότι αφορά στην σύσταση Ι.Κ.Ε., αυτή γίνεται μόνο μέσω της eΥΜΣ (ΥΜΣ :: Είσοδος businessportal.gr)
Σύντομες ερωτοαπαντήσεις σχετικά με τα πρότυπα καταστατικά

Διαβάστε ΕΔΩ