Ίδρυση Επιχείρησης

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Ημαθίας:

 

1.Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06-2018 & 2681/Β/06-07-2018 δίνεται η δυνατότητα σύστασης όλων των Νομικών μορφών με χρήση προτύπων καταστατικών (ΦΕΚ 928/20-03-2017) από οποιεσδήποτε ΥΜΣ (Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφοι ή eΥΜΣ)

2.Παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης (σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 και με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017) όσο και όλων των άλλων εταιρειών / επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ (www.businessportal.gr).

3.Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης και μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, νομιμοποιεί με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τις πράξεις αυτές και εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ (www.businessregistry.gr).

4.Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

5.Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με την παρ.12 άρθρο 7α Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

6.Τηρεί τους φυσικούς φακέλους των εταιρειών.


 

Links

www.businessregistry.gr

www.businessportal.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση του διακριτικού τίτλου μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Νομό Ημαθίας, είναι το Επιμελητήριο Ημαθίας - Τμήμα Μητρώου (τηλ.: 23310 29774). 

Πως γίνεται η κατοχύρωση ενός διακριτικού τίτλου;

1. Γίνεται έλεγχος, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2. Προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιεί στην επιχείρηση του τον διακριτικό τίτλο που δηλώνεται, υπογεγραμμένη ενώπιον υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Ημαθίας ή θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

3. Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης του διακριτικού τίτλου από το Τμήμα Μητρώου Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, για κατοχύρωση και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Σημείωση: Το Επιμελητήριο Ημαθίας, δεν έχει την αρμοδιότητα για πανελλαδική κατοχύρωση διακριτικού τίτλου και εμπορικού σήματος. Ο έλεγχος γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του . 2239/94 περί σημάτων (ΦΕΚ 152 Α1994) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Τη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

 

Τι είναι εμπορικό σήμα

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

 

Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας -

ΟΔΗΓIΕΣ ΚΑΤAΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣHΜΑΤΟΣ

 

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας- Τμήμα Α

Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, Γραφείο 224

Πληροφορίες : Τηλ.:210 38 33 338

Fax: 210 38 21 717

 


 

Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα:  www.gge.gr  - (εμπορικά σήματα)

Έλεγχος Κοινοτικών σημάτων στις ηλεκτρονικές σελίδες: www.gge.gr ή euipo.europa.eu

Έλεγχος Διεθνών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα: www.wipo.int


 

 

Οδηγίες για την Κατάθεση Ημεδαπών, Αλλοδαπών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 38 παρ. 2 του Ν. 2239/94 Περί σημάτων» (ΦΕΚ Α152/16-9-94), της υπ αριθ. Κ4-10204/12-10-94 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την καταχώρηση σήματος, το π.δ. 353/98 (για τη μετατροπή του κοινοτικού σήματος σε εθνικό), της υπ αριθμ. Κ4-307/2-1-01 Απόφασης της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β31/18-1-01)περί εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων και της υπ αριθμ. Κ4-12383/16-8-04 (ΦΕΚ Β1276/20-8-04) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Ανάπτυξης περί αναπροσαρμογής των τελών για τα σήματα, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 224 Γραφείο - Ωρες: 10:30-13:30) τα κάτωθι:

1. Δήλωση ορισμένου τύπου σε έξι (6) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τα έντυπα δήλωσης διατίθενται στο 224 γραφείο και συμπληρώνονται δακτυλογραφημένα ή στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ. 

2. α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει << με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση>> τότε στις ανωτέρω έξι (6) δηλώσεις επικολλά έγχρωμη απεικόνιση , με επιπλέον κατάθεση δέκα (10) έγχρωμων απεικονίσεων και δέκα (10) ασπρόμαυρων. 

β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση , τότε στις ανωτέρω έξι (6) δηλώσεις επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση με επιπλέον κατάθεση δέκα (10)ασπρόμαυρων απεικονίσεων 

γ) Οι διαστάσεις των σημάτων δεν θα υπερβαίνουν τα 9 χ 8 cm.

3. Επιπλέον των αντιγράφων δηλώσεων, που ζητούνται στο στοιχείο (1), απαιτούνται πέντε (5) αντίγραφα των προς διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών ταξινομημένα κατά κλάσεις, εκτυπωμένα σε φύλλο Α4.

4. Παράβολο του Δημοσίου 120 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση παράβολο 30 ευρώ).

5. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό).

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος το πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού σήματος, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, το ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να περιέχει δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Ένσημα 

- Ταμείου Προνοίας 2,30 ευρώ , Νομικών - ΚΕΑΔ 2,30 ευρώ & 1 ευρώ μεγαρόσημο επικολλούνται σε μία εκ των δηλώσεων πλήν της πρωτοτύπου.

- Μεγαρόσημο 0,50 ευρώ , επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων πλήν της πρωτοτύπου , για αντίγραφο της κατατεθείσας δήλωσης.

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση των εγγράφων, που έχουν διαβιβασθεί από το Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (Ο.Η.Ι.Μ.), στην ελληνική γλώσσα. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση των συνοδευόντων αυτή ξενόγλωσσων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.

 

Πληροφορίες σχετικά με την Νομοθεσία, την ταξινόμηση των αγαθών και υπηρεσιών (κλάσεις), το πληρεξούσιο (εθνικού - κοινοτικού σήματος), την δήλωση - έλεγχο - οδηγίες και αίτηση σημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην παραπάνω σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

• Υπόχρεοι Μητρώου ΓΕΜη – Άρθρο 1, Παρ. 1α του Ν.3419/2005,

«Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή»

• Ορισμός Εμπόρου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εμπορικού Νόμου είναι, 

«Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και΄κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν»

Ο Νόμος ορίζει κατ’αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητας των Εμποροδικείων). Ακόμη και εάν δεν συμπεριλαμβάνεται όμως εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβάνομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης.

 

• Διαδικασία Εγγραφής στο Γ.Ε.Μη. Και στο Επιμελητήριο

Αφού γίνει η έναρξη στην ΔΟΥ, ο υπόχρεως ή εξουσιοδοτημένος του αντιπρόσωπος, προσκομίζει στην Υπηρεσία μας,

-Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας εάν είναι Έλληνας Πολίτης ή διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες της ΕΕ. Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι διαφορετικά (Πίνακας) 

-Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Φυσικού Προσώπου από τη ΔΟΥ. 

• Υπάρχουν περιπτώσεις όπως ασφαλιστές, μεσίτες αστικών συμβάσεων κλπ που ανήκουν σε ειδικά μητρώα, στα οποία απαιτούνται και άλλα δικαιολογικά για την εγγραφή του στα μητρώα.

• ΚΥΑ 79752/2014

  

Με την ΚΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ 3623 Β’) εισήχθη η υποχρέωση των ατομικών επιχειρήσεων να καταχωρίζουν στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εντός δύο μήνων από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης.

 Σχετική Νομοθεσία

-ΦΕΚ 3623/31-12-2014

-ΚΥΑ 79752/2014

 

• Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης ή Διαγραφή της από το Μητρώο

Για οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής επιχείρησης (Διεύθυνση/ΚΑΔ/Έδρα/Υποκατάστημα κλπ) απαιτείται να προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας η Βεβαίωση Μεταβολής της ΔΟΥ, ώστε να γίνει αίτηση μεταβολής από την ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να γίνει με αυτή την διαδικασία, και να έχουν πληρωθεί οι ετήσιες συνδρομές καθώς και το κόστος της αίτησης. Μετά από αυτό θα γίνει η ανακοίνωση της μεταβολής στο ΓΕΜΗ και αντίστοιχα οι αλλάγες όπως αυτές προκύπτουν.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση διαγραφής της επιχείρησης. Εάν δεν γίνει με τον παραπάνω τρόπο, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει.

 

Σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μπορείτε να δείτε τα παραρτήματα του ΦΕΚ 4066/6-9-2022 (βρίσκεται επισυναπτόμενη)

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΛΛΗΝΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΕΕΠΟΛΙΤΕΣ 3ης ΧΩΡΑΣΗΜΕΔΑΠΗΣΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Αστυνομική ταυτότηταΤαυτότητα ή διαβατήριο σε ισχή1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου (όπου απαιτήται)1. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (αντλούνται αυτόματα από το ΓΕΜΗ όπου υπάρχουν)1. Αντίγραφο καταστατικού
  2. Υπέυθυνη δήλωση σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν ή όχι στη χώρα2. Απόφαση αρμόδιου οργάνου για συμμετοχή στη σύσταση και ορισμό εκπροσώπου2. Βεβαίωση από αρμόδιο Εθνικό Μητρώο
  3. Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής οι Ομ. εταίροι ή όσοι διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νόμιμου εκπρωσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα

 

Από 4 Απριλίου του 2011 έχει αλλάξει ο νόμος περί σύστασης εταιριών σε ότι αφορά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.

Οι συστάσεις των Ο.Ε & Ε.Ε εταιριών γίνονται στο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ). Αυτό σημαίνει ότι ο συναλλασσόμενος δεν απευθύνεται σε καμία άλλη υπηρεσία και όλα γίνονται στο Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με τον Ν. 4072/2012 δημιουργήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.). Η ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577-13/6/2018 (ΦΕΚ Β' 2380-21/6/2018), που εφαρμόζεται από 23/7/2018, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα στην παραπάνω εγκύκλιο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύσταση εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ καθώς και Διαδικασία Σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. (Σχετική υπουργική απόφαση σε pdf).

 

Διαδικασία Σύστασης ΟΕ ΕΕ

Για να συστήσετε μία από τις παραπάνω μορφές εταιρειών πρέπει να έχετε μαζί σας:

Καταστατικό νομίμως υπογεγραμμένο από τα μέλη της εταιρίας και ένα χωρίς υπογραφές.
Καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε doc)
Συμπληρωμένα τα έγγραφα της εφορίας Μ3 και Μ6, Μ7, Μ8 (όπου απαιτείται)
Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων όλων των μελών της υπό σύστασης εταιρίας
Ένα λογαριασμό IBAN (κατά προτίμηση του διαχειριστή)
Συμπλήρωση εγγράφου με τίτλο Παράρτημα Ι που υπάρχει παρακάτω. Εάν τα μέλη της εταιρίας είναι παραπάνω από δύο πρέπει να προστεθούν στο υπάρχον έγγραφο. Όσα μέλη δεν θα είναι παρόντες κατά τη διαδικασία σύστασης πρέπει να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής τους στο παραπάνω έγγραφο (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε doc).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο.Ε./Ε.Ε που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.

 

- Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.

 

- Οι παρακάτω ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης:

 

56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα

56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο

56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ

56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ

90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)

93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ

93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

 

Σε ότι αφορά στην σύσταση Ι.Κ.Ε., αυτή γίνεται μόνο μέσω της eΥΜΣ (ΥΜΣ :: Είσοδος businessportal.gr)

Επισυναπτόμενα θα βρείτε, τα απαραίτητα έγγραφα, για την Υπηρεσία Μίας Στάσης σε Ο.Ε. και Ε.Ε. αλλά και Α.Ε.-Ε.Π.Ε. με πρότυπο καταστατικό.

 


 

DOWNLOADS