Αίτημα Επιμελητηρίου Ημαθίας προς το Υπουργείο Οικ/μίας & Οικ/κών

Κύριε υφυπουργέ,
Όπως είναι γνωστό με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/92(ΚΒΣ) υποχρεούνται οι επιτηδευματίες να υποβάλλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ, τριπλότυπες καταστάσεις, στις οποίες αναγράφονται όλες οι συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις και έξοδα) του προηγούμενου έτους.

Με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του παραπάνω άρθρου καθορίζεται ότι στις καταστάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές, εφ' όσον η αξία καθενός στοιχείου δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Με την παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3296/04 καταργήθηκε η εξαίρεση αυτή, γεγονός που θ΄ αυξήσει την γραφειοκρατική εργασία τόσο στα λογιστήρια των επιχειρήσεων όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου των οικονομικών.

Παράλληλα δεν φαίνεται να εξυπηρετούνται σε τίποτα οι υπηρεσίες του υπουργείου των οικονομικών, οι οποίες είναι αμφίβολο εάν μπορούν να διασταυρώσουν και να ελέγξουν τις συναλλαγές άνω του ποσού των 300 ευρώ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να επανέλθει η προηγούμενη ρεαλιστική διάταξη για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων στις οποίες να περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές των 300 ευρώ και άνω.


Είδη ο υφ. κ. Ρεγκούζας, ανακοίνωσε τη ρύθμιση του θέματος και έτσι θα επανέλθει σε ισχύ και για το 2005 το όριο των 300 ευρώ, πέραν του οποίου θα υποβάλλονται για διασταύρωση τα φορολογικά στοιχεία.