Ανάθεση Έργου για Ετήσια Εφάπαξ Συντήρηση και Έλεγχο των Κέντρων Ιατρικών Αερίων (Βιομηχανικός Αέρας, Ιατρικός Αέρας, Ο2/Ν2Ο) του ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως  σας προσκαλεί για Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Ετήσια Εφάπαξ Συντήρηση και Έλεγχο των Κέντρων Ιατρικών Αερίων (Βιομηχανικός Αέρας, Ιατρικός Αέρας, Ο2/Ν2Ο». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ