«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5056519.

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5056519.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προετοιμασία 100 ανέργων ωφελουμένων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 3 Συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διάρκειας 80 ωρών
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Αντικείμενο Κατάρτισης:

  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται έως τα 400€.

Ανάδοχος Υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης είναι η Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο www.icci.gr  και στο τηλέφωνο 23310 – 24734.