«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391.

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προετοιμασία 90 ανέργων ωφελουμένων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και εκπαιδεύονται σε θέματα Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 5 Συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διάρκειας 230 ωρών
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • 20 Συνεδρίες Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας

Αντικείμενα Κατάρτισης:

  • «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
  • «ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
  • «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται έως τα 1150€.

Ανάδοχος Υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης είναι η Ένωση Εταιρειών «EASY EDUCATION- ΓΝΩΣΗ».

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο www.icci.gr  και στο τηλέφωνο 23310 – 24734.