«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401.

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προετοιμασία 20 ανέργων, ωφελουμένων, άτομα με Αναπηρία, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας αλλά και η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού́ με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική́ τους ενσωμάτωση, στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά́ εργασίας, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού́ επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 22 Συνεδρίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διάρκειας 200 ωρών
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Αντικείμενο Κατάρτισης:

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται έως τα 1000€.

Ανάδοχος Υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης είναι η Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο www.icci.gr  και στο τηλέφωνο 23310 – 24734.