Ανάρτηση ανακοίνωσης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ».

Ανάρτηση ανακοίνωσης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ».

Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & προσωπικού της ΥΠΑ», (a/a ΕΣΗΣΗΣ 173667).

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-exactCopy-signed