Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ. 69/21, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ. 69/21, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό,
ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για
την σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής 2014 – 2020

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

Σχετικά Αρχεία: