Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 73/21 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 73/21 Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β)
σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-
Π) 3ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δυο (2) γραμμικών επιτα-
χυντών του 401 ΓΣΝΑ.

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε τις λεπτομέρειες του διιγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία: