Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 74/21 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 74/21 Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β)
σχετικό, 2ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό σύναψης Συμ-
φωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια εμβολίων (4 είδη) για κά-
λυψη αναγκών ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ

 

Επισυναπτόμενα θα βρείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.

Σχετικά Αρχεία: