Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 76/21 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 76/21 Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο 4ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων (παιδικός σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας

Σχετικά Αρχεία: