Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 16/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 16/22 Διαγωνισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαί-σιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκα-ταστάσεων της ΣΜΥ (συμπεριλαμβανομένων των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού Τρικάλων και των τριών υπό ανέγερση νέων κτιρίων της ΣΜΥ), πλύσης σκευών εστια-τορίων – μαγειρείων και τραπεζοκομίας της ΣΜΥ.

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 16/22 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

16-22__69ΧΠ6-ΙΓΘ