Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/22

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/22

σας επισυνάπτουμε το έγγραφο με στοιχεία Φ.831/ΑΔ.12477/Σ.4952/05 Αυγ
22/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 που αφορά στον Δ.06/22 ανοικτό διαγωνισμό του 201 ΚΕΦΑ.


201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας
Διεύθυνση Οικονομικού (Δ5)
Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού (3)
Επγός(Ο) Δημητρόπουλος Δημοσθένης
τηλ 2105504398
Ανθσγός(Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη
τηλ 2105504397

Α5_Αποστολή Προκήρυξης για Δημοσίευση σε Επαγγελματικά-Εμπορικά Επιμελητήρια