Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/21 Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό : 114 Πτέρυγα Μάχης Τανάγρα Βοιωτίας, ΤΚ 32009 τηλ. 2262045074, email: oik.114cw@haf.gr

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/21 1. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό : 114 Πτέρυγα Μάχης Τανάγρα Βοιωτίας, ΤΚ 32009 τηλ. 2262045074, email: oik.114cw@haf.gr

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια Εργαλείων.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 124.984,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 154.980,16€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

γ. Ποσότητα: 557 είδη (συνολικά 5.742 τεμάχια). δ. Είδος σύμβασης – Διάρκεια : Σύμβαση προμήθειας υλικών – Δέκα πέντε (15) ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης.