Ανακοίνωση Εκλογών Επιμελητηρίου Ημαθίας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 74241/28-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΨ36ΟΡ1Υ-63Ζ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κάνει γνωστό στα μέλη του Επιμελητηρίου Ημαθίας ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθούν στις 17 Νοεμβρίου 2024, στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ημαθίας στη Βέροια (Κεντρικής 3, Ισόγειο) από 07.30 π.μ. έως 07.00 μ.μ.

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει την ημερομηνία των εκλογών, ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (δηλαδή είναι εγγεγραμμένα έως 16/11/2023) και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο (δηλαδή έως το 2023).

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι έως και 8/10/2024.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα ή υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Το εκλογικό δικαίωμα των Νομικών Προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και Υποκαταστήματα Ημεδαπών και Αλλοδαπών Επιχειρήσεων), θα ασκηθεί από τους προσκομίζοντες (7 τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών δηλαδή έως 9/11/2024) εξουσιοδότηση – μόνο με την προσκόμιση της οποίας είναι δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος- υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα καθορίζει ποια από τα μέλη του Νομικού Προσώπου θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα για λογαριασμό του.

Υπόδειγμα της εξουσιοδότησης θα αποσταλεί έγκαιρα από το Επιμελητήριο προς όλα τα Νομικά Πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.icci.gr).

Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα βρίσκεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών θα παρέχεται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ. 2331024734 από τους υπεύθυνους υπαλλήλους.

Αναλυτική πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΗΣ