Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 44/22 Δγσμού

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 44/22 Δγσμού

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/
ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr)

44-22__6Δ676-ΜΥ1 (Ο.Ε.)