Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Καθεστώς «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» Β’ Κύκλος

Προκηρύχθηκε την Πέμπτη 18.05.2023 ο Β’ Κύκλος του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος ανέρχεται στα 150.000.000€, τα οποία επιμερίζονται σε 75.000.000€ για επιχορηγήσεις, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και 75.000.000€ για φορολογικές απαλλαγές.

Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.), από την 01.06.2023  μέχρι τις  29.09.2023.

Βάσει των διατάξεων του Ν.4887/22 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 75% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 

 • Εμπορική εταιρεία, (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.),
 • Συνεταιρισμού,
 • Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ), Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.), Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), Αστικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ).
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
 • Είναι Δημόσιες ή Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

 

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να τηρούν βιβλία Β’ (για επενδυτικά σχέδια έως 300.000€) ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να υποβάλουν προς έγκριση επενδυτικά σχέδια στο Καθεστώς Μεταποίησης – Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτοί ορίζονται από τον παρόντα νόμο

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

(ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Κοιν.Σ.Επ.),

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ΑΣ), ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΕΣ)

50.000€
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ100.000€
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ250.000€
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ500.000€
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.000.000€

 

Χαρακτήρας Κινήτρου Αρχικής Επένδυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις απαιτείται, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

 

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

 

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας.

 

Επιχορήγηση:  δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

 

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέγιστης διάρκειας 7 ετών: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

 

Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση.

 

Ένταση Ενισχύσεων

Το κίνητρο της φοροαπαλλαγής χορηγείται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 100% επί του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.)

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 80% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 100% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
 • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους για τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης.

 

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 90% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε:

 • Διατηρητέα κτήρια.
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας,

 

 

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα πλην τη επιχορήγησης χορηγούνται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Τα κίνητρα χορηγούνται σε ποσοστό 100% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
 • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους για τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης.

 

Τα κίνητρα χορηγούνται σε ποσοστό 90% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 • Διατηρητέα κτήρια.
 • Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας,

 

Ειδικότερα και αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται η δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής του κινήτρου ενίσχυσης της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

 

Μέγιστα Όρια Ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:

 1. τα τρία εκατομμύρια ευρώ (000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
 2. τα τρία εκατομμύρια ευρώ (000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης), και

τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδυτικών Σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Αναλυτικότερα, η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου του φορέα επένδυσης με νέες εισφορές σε μετρητά των μετόχων – εταίρων. Η αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
 • Αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέο.
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέο.
 • Εξωτερική χρηματοδότηση – Τραπεζικό ή Ομολογιακό Δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας

Υπογραμμίζεται ότι,

 1. αποκλείεται η χρήση αλληλόχρεου λογαριασμού για την επιλογή τρόπου κάλυψης της εξωτερικής χρηματοδότησης, και
 2. ποσοστό τουλάχιστον 25% του τρόπου κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δεν πρέπει να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση.

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

α/αΚατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο ποσοστό στον επιλέξιμο προϋπολογισμό
Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α.1Υλικά περιουσιακά στοιχεία:
Α1.α  – ΚΤΙΡΙΑΚΑ (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων),

  – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός),

  – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,

  – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

45% (μεταποίηση)/  70% (εφοδιαστική αλυσίδα) /

80% για διατηρητέα κτίρια

Α1.βΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της (μεταχειρισμένα) τα τελευταία δύο (2) τουλάχιστον έτη,.

–          Αγορά Συνόλου ή και μέρους υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού

100%
Α1.γΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ100%
Α1.δΜΙΣΘΩΜΑΤΑ LEASING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ100%
Α1.εΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΚΤΙΡΙΑ) & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 100%
Α.2Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
Α2.αΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ:

–          ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,

–          ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,

–          ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ,

–          ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ &

–           ΜΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

30% για ΜΕΓΑΛΕΣ

50% για ΜΜΕ

Α2.β–          ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,

–          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,

–          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ &

–          ΣΥΣΤΗΜΑTA ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

30% για ΜΕΓΑΛΕΣ

50% για ΜΜΕ

Α.3Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί η επένδυση (συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε ΕΜΕ  σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου 12μήνου) 
 –          Επιδότηση του μισθολογικού κόστους για δύο (2) έτη από τη δημιουργία των θέσεων

–          Διατήρηση των νέων θέσεων για περίοδο πέντε (5) ετών για ΜΕΓΑΛΕΣ

–          Διατήρηση των νέων θέσεων για περίοδο τεσσάρων (4) ετών για ΜΕΣΑΙΕΣ

–          Διατήρηση των νέων θέσεων για περίοδο τριών (3) ετών για ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Β.1Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

(μελέτες & αμοιβές συμβούλων ΜΟΝΟ Νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων)

50% ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΩΣ 50.000,00€

ΕΩΣ 5% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Β.4Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση50%-70% ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΩΣ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Β.5Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις50% – 70% ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΩΣ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Β.6Ενισχύσεις για δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις σε ΜμΕ10% για ΜΕΣΑΙΕΣ

20% για ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ

 

 
 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α.  Λειτουργικά έξοδα

β.  Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων

γ.  Αγορά επίπλων & σκευών γραφείο με εξαίρεση αν αποτελούν μέρος ξενοδοχειακού εξοπλισμού

δ.  Αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων

ε.  Εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

στ. Ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 15 έτη

 

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας

 

ΚΑΔ 2008ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
10 έως 33ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς: Χάλυβα ΚΑΔ 24, Συνθετικών Ινών ΚΑΔ 20.60.1, Άνθρακα, Ναυπηγίας)
52.29.19.03ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
Στο Καθεστώς Μεταποίησης – Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων (εκτός των περιπτώσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που δεν καταλήγουν σε γεωργικό προϊόν)

 

Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Γεωγραφική Ζώνη – Νομό και Μέγεθος Επιχείρησης

(σε ισχύ από 1.1.2022 έως και 31.12.2027)

Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜεγάλες Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο75%70%60%
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη70%60%50%
Κεντρική Μακεδονία70%60%50%
Ήπειρος70%60%50%
Δυτική Ελλάδα70%60%50%
Θεσσαλία70%60%50%
Ιόνια Νησιά60%50%40%
Δυτική Μακεδονία70%60%50%
Πελοπόννησος60%50%40%
Π.Ε. Αρκαδίας και Μεσσηνίας70%60%50%
Κρήτη70%60%50%
Στερεά Ελλάδα60%50%40%
Νότιο Αιγαίο60%50%40%
Αττική35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), στην το 45% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους)25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), στην το 35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους)15% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), στην το 25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους)

 

Βαθμολογικά Κριτήρια

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

 

Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Τα κριτήρια διακρίνονται σε τέσσερις (4) Ομάδες:

 1. Ομάδα Κριτηρίων Ωριμότητας επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 10
 2. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του χρηματοδοτικού σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25
 3. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25
 4. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 40.

 

Το κριτήριο 1 «Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτήριων όπως η άμεση διαθεσιμότητα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, η ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ύπαρξη έγκρισης όρων δόμησης, ή ύπαρξη αδείας από την Αρχαιολογική υπηρεσία, η ύπαρξη έγκρισης εγκατάστασης  και η υλοποίηση της επένδυσης σε οργανωμένους χώρους υποδοχής.

 

Το κριτήριο 2 «Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτήριων που σχετίζονται με το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής του φορέα της επένδυσης, σε σχέση με το συνολικό ύψος της επένδυσης.

 

Το κριτήριο 3 «Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  χρηματοοικονομικών δεικτών που σχετίζονται με την υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση του φορέα της επένδυσης.

 

Το κριτήριο 4 «Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου» λαμβάνει βαθμολογία από την ικανοποίηση  κριτηρίων που σχετίζονται με την μελλοντική κατάσταση του φορέα της επένδυσης, την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και τις δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης.

Η συνολική βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προσαυξάνεται κατά 10% και των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης

και Ροδόπης προσαυξάνεται κατά 5%.

 

Ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να κριθεί επιλέξιμο ανέρχεται σε 70 βαθμούς.

 

Υλοποίηση Επενδύσεων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης.  Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη.