ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 157/2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 157/2021

 

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της

απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη

προσφορά, για την «προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων

(Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)», CPV: 30200000-1,

συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα

ευρώ (8.140,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του

αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας

πρόσκλησης

 

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία