ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 165/2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 165/2021

 

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της

απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη

προσφορά, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Συλλέκτες

και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους)», CPV: 33141600-6,

συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ

(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας

πρόσκλησης.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.