ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 171/2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 171/2021

 

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της

απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη

προσφορά, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα παθήσεων του

νευρικού συστήματος)», CPV: 33661000-1, συνολικής εκτιμώμενης

προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκατρία ευρώ και

εξήντα οκτώ λεπτών (19.313,68€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων

κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους

της παρούσας πρόσκλησης

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 16 Νοεμβρίου 21, ημέρα

Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-14:30).

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται

στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-

1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του

Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.