Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 ΓΝΑ

Δ.1/2023: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών
Επεμβάσεων του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176917).

Διαβάστε ΕΔΩ.